print sitemap zoeken disclaimer contact

Belangrijkste wijzigingen belastingen 2017

Op 20 december 2016 heeft de Eerste Kamer de nieuwe belastingplannen in stemming gebracht. Hierbij een overzicht van de belangrijkste maatregelen.

Inkomstenbelasting

 • Algemene heffingskorting met € 48 omhoog; maximum wordt hierdoor in 2017 € 2.254.
 • Arbeidskorting met € 46 omlaag; maximum wordt hierdoor in 2017 € 3.223.
 • Ouderenkorting met € 105 omhoog; tot € 1.292 bij inkomen lager dan € 36.057.
 • Eindpunt 3e tariefschijf met € 400 verlaagd; einde schijf daardoor bij € 67.072.
 • Beloningen van buitenlandse bestuurders en commissarissen van Nederlandse vennootschappen worden in Nederland belastbaar. 
 • Huurderslasten van een onzelfstandige werkruimte zijn niet meer aftrekbaar voor IB-ondernemers en ROW.
 • Aftrek gemengde kosten (voedsel, representatie en congressen e.d.) wordt verhoogd van 73,5% naar 80%.
 • Energie-investeringsaftrek wordt verlaagd met 3% ter compensatie van het niet verhogen van de afvalstoffenbelasting.
 • Een bouwkavel wordt sneller aangemerkt als eigen woning.
 • Bij rentemiddeling van de financiering op de eigen woning is het gehele bedrag aan nieuwe rente inclusief boete en 0,2% opslag aftrekbaar.
 • De renteaftrek eigen woning bij vruchtgebruik krachtens erfrecht wordt wettelijk toegestaan.
 • Buitenlands belastingplichtigen komen in Box 3 nu ook in aanmerking voor het heffingsvrij vermogen in Box 3.

De Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI)

 • Bij omzetting van een aanmerkelijkbelanglichaam in een VBI, moet worden afgerekend over de positieve AB-claim; dit geldt vanaf 20 september 2016. Als reeds een conserverende aanslag is opgelegd, vervalt het uitstel van betaling en moet direct afgerekend worden; dit geldt voor situaties vanaf 25 oktober 2016.
 • Het hoppen tussen Box 3 en de VBI wordt beperkter mogelijk. Indien het vermogen binnen 18 maanden na inbreng in de VBI weer terug komt in Box 3, zal dit vermogen ook voor de VBI-periode in Box 3 worden belast. Er zal een tegenbewijsregeling gelden, waarbij de belastingplichtige de inspecteur moet melden dat zij binnen 18 maanden vermogen uit de VBI zullen halen.
 • Het percentage van het forfaitair rendement uit een VBI wordt gekoppeld aan het percentage uit de hoogste schijf in Box 3; in 2017 bedraagt dit 5,39%.

Afgezonderd Particulier Vermogen (APV)

 • De reikwijdte van de toerekeningsstop APV wordt beperkt. Deze geldt alleen nog als het APV een onderneming drijft. De winst uit deze onderneming moet zijn onderworpen aan een winstbelasting; daarbij doet de hoogte van de belasting er niet meer toe.
 • Bij APV's met daarin een aanmerkelijk belang herleeft de historische verkrijgingsprijs; dit geldt voor alle AB-pakketten in het APV waarvoor tot 20 september 2016 de toerekeningsstop gold.
 • Voor situaties waarin de toerekeningsstop niet geldt, zullen in het Besluit voorkoming dubbele belasting aanvullende voorkomingsmaatregelen worden getroffen.

Aftrek kosten monumentenpanden

Er zijn plannen om de aftrek van monumentenpanden af te schaffen en te vervangen door een niet-fiscale subsidieregeling. De behandeling van het wetsvoorstel is uitgesteld. Hierdoor zullen de huidige regels voor aftrek ook in 2017 blijven gelden.

Vennootschapsbelasting

 • Eerste schijf (20%) wordt verlengd naar € 250.000 in 2018; € 300.000 in 2020; € 350.000 in 2021.
 • De termijn voor stichtingen en verenigingen om te opteren voor belastingplicht wordt verlengd van zes maanden nu tot datum van indienen van de aangifte. Hiertoe dient een verzoek te worden ingediend.
 • Het begrip 'verbonden lichaam' wordt uitgebreid voor de toepassing van de renteaftrekbeperking tegen winstdrainage en bij bepaalde overnameschulden.
 • Innovatiebox wordt aangepast; nieuwe toegangs- en kwalificatievoorwaarden.
 • Renteaftrek in de overnameholding wordt beperkt;

Loonbelasting

 • De fictieve dienstbetrekking van commissarissen wordt afgeschaft.
 • De gebruikelijkloonregeling voor start-ups en innovatieve bedrijven wordt versoepeld; aangesloten mag worden bij het wettelijk minimumloon.
 • In de WVA wordt eindheffingsloon uitgesloten van het loonbegrip voor berekening van het gemiddelde S&O-uurloon.
 • De maximale boete bij overtreden van de S&O-mededelingsplicht wordt verlaagd; de normale AWR-boetes zullen van toepassing worden.
 • De mogelijkheid om een jaarloonuitvraag te doen, wordt afgeschaft.
 • De uitbetaling van aandelenopties voor innovatieve starters wordt vanaf 2018 versoepeld.
 • De verlegging van de inhoudingsplicht naar Nederlandse concernonderdelen wordt uitgebreid.
 • Het wetsvoorstel terzake de uitfasering van pensioen in eigen beheer is uitgesteld en zal nader worden uitgewerkt. Verwachting is dat de voorgestelde maatregelen van afstempelen, afkoop en omzetting in 2017 - 2019 doorgang zullen vinden; even afwachten.

Omzetbelasting

 • Het begrip bouwterrein wordt verruimd.
 • De vrijstelling voor watersportorganisatie wordt aangepast; deze wordt verruimd voor non-profitwatersport en beperkt voor commerciële verhuur welke ongeschikt is voor watersport.
 • De teruggaaf van BTW bij oninbare vorderingen wordt vereenvoudigd.

Overige maatregelen

 • De teruggaaf van dividendbelasting wordt verruimd voor niet-ingezetenen.
 • De Belastingdienst / Toeslagen gaat informatie uitwisselen met andere bestuursorganen.
 • Als teveel toeslag is toegekend bij voorschot danwel definitief, zal voor de Belastingdienst een fatale termijn gelden van 5 jaar. Na deze termijn kan niet meer worden teruggevorderd.
 • De aanpak van fraude met toeslagen wordt aangescherpt; er wordt geen voorschot meer verstrekt als er in de afgelopen 5 jaar sprake is geweest van fraude.
 • De ontvanger gaat per 2019 ook toeslagen invorderen.
 • Beroep bij de algemeen directeur belastingen tegen afwijzing van uitstel van betaling vervalt; de fiscale rechter wordt bevoegd.
 • Het verrekeningsregime van openstaande schulden en voorschotten en voorlopige teruggaven wordt gewijzigd; verrekening zal, rekening houdend met de beslagvrije voet, altijd mogen plaatsvinden.
 • Toeslagschulden worden gelijk belastingschulden per 2019 preferente schulden.
 • Bedrijfsopvolgingregeling geldt niet meer voor indirecte belangen.

Deel deze pagina

Laatste update op 02-01-2017
Artikel gemaakt op 22-12-2016
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Prinsjesdag Belastingplan Belastingplan 2017 Belangrijkste wijzigingen belastingen 2017

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap