print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Eindejaarstips

Eindejaarstips 2018 particulieren

1.     Anticiperen aftrekbeperking box 1

De tarieven in box 1 voor inkomsten uit werk en woning worden de komende jaren fors verlaagd:

Inkomen max € 20.142

Inkomen max € 33.994

Inkomen max € 68.507

Inkomen boven € 68.507

2018

36,55

%

40,85

%

40,85

%

51,95

%

2019/2020

36,65

%

38,10

%

38,10

%

51,75

%

2021

37,05 %

49,50

%

Dit betekent dat aftrekposten dan dus ook minder voordeel opleveren. Het betreft hier de uitgaven voor onderhoudsverplichtingen, de uitgaven voor specifieke zorgkosten, de weekenduitgaven voor gehandicapten, de scholingsuitgaven, de aftrekbare giften, het restant persoonsgebonden aftrek van voorgaande jaren en verliezen op beleggingen in durfkapitaal.

Bovendien wordt het aftrektarief van de aftrekposten vanaf 2020 in vier jaar tijd als volgt afgebouwd:

2020

2021

2022

2023

46 %

43 %

40 %

37,05 %

Waar een aftrekpost in 2018 nog aftrekbaar was tegen maximaal 51,95%, is dezelfde aftrekpost in 2023 nog maar aftrekbaar tegen 37,05%. U kunt hierop inspelen door aftrekposten zo veel mogelijk in de tijd naar voren te halen.

2.     Alimentatieverplichting afkopen

Is er sprake van een alimentatieverplichting jegens uw ex-echtgenoot of ex-partner, dan is deze nu nog aftrekbaar tegen een tarief van maximaal 51,95%. Als gevolg van de tariefsverlagingen de komende jaren kunt u in overleg met uw ex besluiten de alimentatieverplichting af te kopen.

De afkoop zou kunnen betekenen, dat uw ex meer belasting over de afkoopsom betaalt dan wanneer de alimentatie jaarlijks wordt ontvangen. Dit kan deels voorkomen worden via middeling of door de afkoopsom in een lijfrentepolis te storten en daaruit periodiek uitkeringen te ontvangen.

3.     Koop waardevolle zaken voor persoonlijk gebruik nog dit jaar

Roerende zaken die voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt of verbruikt (niet ter belegging), dienen niet in box 3 opgeven te worden. Hierbij kan gedacht worden aan inboedel, een auto, boot of caravan, juwelen of een duur horloge. Bent u van plan binnenkort een dergelijke aanschaf te doen, zorg dan dat u deze aanschaf uiterlijk 31 december 2018 heeft gedaan en betaald. Per 1 januari 2019 zal dit vermogen niet meegenomen worden voor de box3-heffing.

4.     Opleiding niet langer uitstellen

Particulieren die een opleiding of studie voor een beroep volgen, kunnen de kosten hiervan in aftrek brengen als scholingsuitgaven. De plannen om deze algemene fiscale aftrek per 2019 te schrappen, zijn voorlopig uitgesteld. Totdat de invoering van een alternatief rond is, kunt u als u aan de voorwaar-den voldoet gebruik blijven maken van de aftrekpost.

5.     Nog dit jaar een lijfrente

Koop nog dit jaar een lijfrente of stort op uw lijfrentespaarrekening. Indien de bedragen in 2018 worden betaald, creëert u een extra aftrekpost en wordt het vermogen in box 3 verminderd. Als u voldoet aan de voorwaarden voor aftrek, kunt u de premie aftrekken tegen maximaal 51,95%. Vanwege de daling van de tarieven vanaf volgend jaar, zal de toekomstige uitkering in veel gevallen lager belast zijn.

6.     Voorkom belastingrente: verzoek om een voorlopige aanslag

Met betrekking tot de aanslag inkomstenbelasting 2018 wordt door de Belastingdienst vanaf 1 juli 2019 een rente van 4% gerekend. Voorkom deze hoge rente en controleer of uw voorlopige aanslag 2018 juist is. Is deze te laag, vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe voorlopige aanslag aan.

7.     Zorgkosten en giften clusteren

Zorgkosten zijn aftrekbaar indien aan de voorwaarden wordt voldaan. Vervolgens zijn alleen zorg-kosten die boven de drempel uitstijgen aftrekbaar. Het is daarom raadzaam zorgkosten indien moge-lijk binnen een jaar te clusteren. Koopt u bijvoorbeeld in 2018 een nieuw gehoorapparaat en laat u in 2019 uw gebit renoveren, dan geldt in beide jaren een drempel. Dit levert doorgaans minder aftrek op dan wanneer beide uitgaven in één jaar plaatsvinden.

8.     Schenk uw giften periodiek

Bij periodieke giften aan goede doelen geldt geen drempel of plafond indien aan de voorwaarden wordt voldaan. Het betreffen giften in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen over een periode van minstens vijf jaar. Een notariële akte is niet vereist, een onderhandse akte is vol-doende.

9.     Schenking aan uw (klein)kinderen

Met de jaarlijkse schenkvrijstelling kan u in 2018 aan uw kinderen € 5.363 belastingvrij schenken en aan uw kleinkinderen of derden € 2.147.

Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar bestaat er een eenmalige verhoging van dit bedrag tot:

  • € 25.731;
  • € 53.602 indien het bedrag gebruikt wordt voor een studie;
  • € 100.800 indien het bedrag gebruikt wordt voor een eigen woning (geldt eveneens voor andere personen dan de eigen kinderen).

10.  Beleg groen in box 3

Een manier om uw box3-vermogen te verlagen is middels groene beleggingen. Voor groene beleg-gingen geldt in 2018 een vrijstelling in box 3 van € 57.845 (met fiscaal partner bedraagt de vrijstelling gezamenlijk € 115.690). Naast de vrijstelling in box 3 bestaat ook nog recht op een heffingskorting van 0,7% van het vrijgestelde bedrag in box 3.

Voor aftrekbare giften geldt eveneens een drempel en is bovenstaande tevens van toepassing. Houd hierbij wel rekening met het plafond van 10% van het verzamelinkomen.

Houd ook rekening met de dalende tarieven de komend jaren, wij adviseren om de aftrekbare zorg-kosten en giften zoveel mogelijk naar voren toe te halen. 

Meer weten van eindejaarstips 2018 particulieren

Deel deze pagina

Laatste update op 13-10-2022
Artikel gemaakt op 07-12-2017
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Eindejaarstips Eindejaarstips 2018 particulieren

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap