print sitemap zoeken disclaimer contact

Muziekuitgave overeenkomst

Dit model is gebasseerd op het PALM-muziekuitgavecontract van bvpop.nl

De ondergetekenden:

Componist / tekstdichter, naam .............................., straat .............................., postcode en woonplaats ............... .............................., pseudoniem .............................., hierna afzonderlijk en gezamenlijk te noemen "de Auteur"

en

de uitgever, naam: .............................., straat .............................., postcode en woonplaats ............... .............................., hierna te noemen "de Muziekuitgever",

In overweging nemende:
a. dat de Auteur rechthebbende is van het auteursrecht op muziek en / of tekst van muzikale werken;
b. dat de Uitgever haar bedrijf maakt van het exploiteren van muzikale werken als Muziekuitgever;
c. dat de Auteur en de Muziekuitgever zijn aangesloten bij de vereniging Buma en de stichting Stemra, beide gevestigd te Amstelveen, of van vergelijkbare buitenlandse auteursrechtenbureaus, die het hen toekomende deel van de uitvoeringsrechten en mechanische reproduktierechten zullen incasseren of doen incasseren;
d. dat de Auteur en de Muziekuitgever de in deze overeenkomst bedoelde werken hebben aangemeld bij de sub c. bedoelde auteursrechten-organisaties;
e. dat de Muziekuitgever de werken zal promoten en exploiteren en dat de Auteur hem daartoe toestemming geeft onder de volgende voorwaarden die de Muziekuitgever aanvaardt;

Zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1 - Definities
1.1 Werken
De tekst en / of muziek van de muzikale werken, zowel afzonderlijk als gezamenlijk, vervaardigd door de Auteur, met de titels zoals hierna vermeld of zoals vermeld in Bijlage 1;
..............................
..............................
..............................;
1.2 Muziekauteursrecht:
De rechten en / of aanspraken krachtens wet, verdrag of richtlijn waar ook ter wereld, thans en in de toekomst toekomende aan de Auteur of zijn rechtverkrijgenden met betrekking tot iedere openbaarmaking, vastlegging, verveelvoudiging, verspreiding of ter beschikkingstelling aan derden van auteursrechtelijk beschermde muziekwerken met of zonder woorden, één en ander in de ruimste zin van het woord en ongeacht de wijze waarop de openbaarmaking of verveelvoudiging geschiedt;
1.3 Overdracht
Het verlenen door de Auteur aan de Muziekuitgever van het exclusieve recht om de ingevolge deze overeenkomst ter beschikking gestelde werken in het nader te bepalen territorium met uitsluiting van ieder
ander te promoten en te exploiteren voor de duur van het muziekauteursrecht, dat wil zeggen tot en met 70 jaar na de eerste januari volgend op het sterfjaar van de (langstlevende) Auteur;
1.4 Licentie
Het exclusieve exploitatierecht als in 1.3. omschreven doch beperkt in duur.

Artikel 2 - Het exclusieve recht

2.1 De Auteur:
*draagt over (paraaf) of ..............................
*licenseert voor de duur van ...... jaar (paraaf) overeenkomstig het in artikel 1.3. of 1.4. bepaalde, het auteursrecht op de Werken, zulks met inachtneming van de tussen Auteur en de auteursrechtenbureaus bestaande overeenkomst(en). Vorenbedoeld exclusief recht omvat het volgende:
a. de Werken te publiceren, te drukken of op andere wijze grafisch weer te geven door middel van bladmuziek of als onderdeel van een folio, album, bundel, verzamelwerk, potpourri of enige andere vorm van publicatie en dergelijke verveelvoudigingen te verkopen, te verspreiden, te verhuren, uit te lenen of op andere wijze te exploiteren;
b. de Werken te (doen) reproduceren en te (doen) exploiteren door middel van mechanische reprodukties;
c. de Werken in het openbaar ten gehore te (doen) brengen en / of te (doen) vertonen en / of te (doen) uitzenden, hetzij door middel van film, theater-voorstellingen, radio-, televisie-, kabel- of satellietuitzendingen, hetzij op andere wijze dan ook;
*exclusief het zogenaamde "Grootrecht" .............................. (paraaf);
*inclusief het zogenaamde " Grootrecht" .............................. (paraaf);
d. de Werken te reproduceren en / of openbaar te maken als onder b. en c. bedoeld, echter:
*exclusief zogenaamde Internet-exploitatie .............................. (paraaf);
*inclusief zogenaamde Internet-exploitatie .............................. (paraaf);
2.2 De sub 2.1 bedoelde overdracht of licentie omvat tevens de navolgende exclusieve rechten, die slechts met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Auteur kunnen worden uitgeoefend:
a. de titels van de Werken te veranderen en te gebruiken voor alle doeleinden;
b. de bij de Werken behorende teksten te wijzigen en / of te laten vertalen;
c. voor de Werken een (nieuwe) tekst te (laten) vervaardigen;
d. de bij de Werken behorende muziek op welke wijze dan ook te schikken en / of te arrangeren en / of te wijzigen onder meer ten behoeve van instrumentale en / of zanguitvoeringen voor theater-, film-, televisie-, radio- of andere uitvoeringen en / of voor reproduktie en exploitatie door middel van mechanische reproducties;
e. de Werken te verveelvoudigen en te exploiteren door middel van synchronisatie met audiovisuele opnamen, zoals film, televisiefilm of andere beeldopnamen;
* exclusief het zogenaamde "Grootrecht" .............................. (paraaf);
* inclusief het zogenaamde "Grootrecht" .............................. (paraaf);
f. het recht, in overleg en onder nader te bepalen voorwaarden en in bepaalde territoria, door te licenseren naar het buitenland (subuitgave);
g. het uitgeversdeel te verkopen aan een andere uitgever.
2.3 Op verzoek van de Uitgever zal de Auteur bladmuziek, een manuscript en / of geluidsband en / of mechanische reproductie van de Werken aan de Uitgever doen toekomen.

Artikel 3 - Het territorium
Het territorium waarvoor de Auteur en de Uitgever deze overeenkomst sluiten betreft:
* Nederland en / of .............................. (paraaf);
* anders, te weten: .............................. (paraaf).

Artikel 4 - Verplichtingen van de auteur
4.1 De Auteur verklaart en garandeert, met inachtneming van de tussen hem en de auteursrechtenbureaus bestaande overeenkomst(en):
a. dat hij alleen en ten volle kan beschikken over het auteursrecht op de Werken en ook overigens beschikt over alle rechten welke bij deze overeenkomst aan de Muziekuitgever zijn overgedragen dan wel gelicenseerd;
b. dat hij de bij deze aan de Muziekuitgever overgedragen dan wel gelicenseerde rechten noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden heeft overgedragen, noch onder zijn rechten aan derden licenties heeft verleend, zoals bijvoorbeeld toestemming tot uitgave;
c. dat de Werken, alsmede de titels van de Werken oorspronkelijk zijn en / of auteursrechtelijk beschermde arrangementen zijn van Werken waarvan de duur van het Auteursrecht is verstreken;
d. dat de Werken niet in strijd zijn met de openbare orde en geen inbreuk opleveren op het Auteursrecht of enig ander recht van derden;
e. dat er geen vorderingen, in of buiten rechte, tegen de Werken en / of de Auteur zijn of dreigen te worden ingesteld, die op enigerlei wijze de bij deze overeenkomst aan de Muziekuitgever overgedragen dan wel gelicenseerde rechten kunnen aantasten of aan de Muziekuitgever kunnen ontnemen;
f. dat hij geen melodie of fragment van de Werken wederom zal gebruiken op welke wijze dan ook, ten behoeve van enig ander werk, muzikaal of anderszins.
4.2 De Auteur zal de Muziekuitgever vrijwaren tegen alle aanspraken van derden terzake van het in Artikel 4.1 bepaalde en hij zal aan de Muziekuitgever vergoeden alle schade, interest en kosten (waaronder die van rechtsbijstand), welke voor de Muziekuitgever uit een dergelijke aanspraak van derden mochten voortvloeien.
4.3 Indien en voor zover de Auteur méér dan één persoon als componist en / of tekstdichter omvat, dan worden de verklaringen en garanties, als omschreven in Artikel 4.1, en de vrijwaring als omschreven in Artikel 4.2, alsmede alle overige verplichtingen van de Auteur als omschreven in deze overeenkomst geacht te zijn gegeven resp. te zijn aangegaan door de betreffende personen, zowel ieder voor zich als gezamenlijk.

Artikel 5 - Verplichtingen muziekuitgever

5.1 Bladmuziek
5.1.1 Voor de bij deze overeenkomst aan de Muziekuitgever overgedragen rechten zal de Muziekuitgever aan de Auteur de navolgende vergoedingen voldoen:
a. ......% (zegge .............................. procent) van de vastgestelde of aanbevolen gepubliceerde groothandelsprijs van verkochte bladmuziek van de Werken, berekend op basis van alle aan de detailhandel verkochte, geleverde en niet terugontvangen exemplaren van die bladmuziek;
b. een pro-rata gedeelte van ......% (zegge .............................. procent) van de vastgestelde of aanbevolen gepubliceerde groothandelsprijs van verkochte bladmuziek van de Werken, opgenomen in folio's, albums, verzamelwerken of andere publicaties waarin ook andere muzikale werken zijn opgenomen, berekend op basis van de verhouding van het aantal opgenomen Werken ten opzichte van het totale aantal opgenomen muzikale werken en op basis van alle aan de detailhandel verkochte, geleverde en niet terugontvangen exemplaren van die bladmuziek;
c. indien de Auteur meer dan een persoon als componist en / of tekstdichter omvat, dan worden de vergoedingen door de Muziekuitgever aan de betreffende personen naar evenredigheid uitbetaald.
5.1.2 De Muziekuitgever zal geen vergoeding verschuldigd zijn voor de verspreiding van bladmuziek of andere grafische weergave van de Werken voor promotionele doeleinden, voor bladmuziek, verkocht tegen een groothandelsprijs die 50% of minder bedraagt van de aanbevolen of vastgestelde gepubliceerde groothandelsprijs voor de betreffende bladmuziek, voor gedeeltelijke of gehele opname van de Werken in potpourri's, in tijdschriften of in of op de verpakking van mechanische reproducties.

5.2 Andere exploitatie
5.2.1 Indien in enig land geen Auteursrechtenbureau de in Artikel 5.3 bedoelde gelden voor de Auteur incasseert maar zulke gelden door de Muziekuitgever zijn geïncasseerd, dan zal de Muziekuitgever dergelijke gelden aan de Auteur uitbetalen, volgens de repartitiereglementen als bedoeld in Artikel 6, onder aftrek van een administratievergoeding van 15% ten behoeve van de Muziekuitgever, één en ander met inachtneming van de tussen de Auteur en de auteursrechtenbureaus bestaande overeenkomst(en).
5.2.2 De auteur ontvangt 50% van alle opbrengsten (exclusief eventueel berekende belastingen), verkregen uit exploitatievormen die niet in deze overeenkomst genoemd worden.
5.2.3 Indien de Auteur meer dan een persoon als componist en / of tekstdichter omvat, dan worden de vergoedingen door de Muziekuitgever aan de betreffende personen naar evenredigheid uitbetaald, tenzij partijen anders overeenkomen.

5.3 Afrekening en controle
5.3.1 De vergoedingen als omschreven in Artikel 5.1 en 5.2 zullen telkens worden berekend over de groothandelsprijs resp. de licentievergoedingen of royalties na aftrek van eventueel toepasselijke omzet-,
weelde- of soortgelijke belastingen.
5.3.2 Tweemaal per jaar zal de Muziekuitgever aan de Auteur, dertig dagen na ieder kalender halfjaar, een gespecificeerde afrekening overleggen van hetgeen aan de Auteur verschuldigd is onder Artikel 5.1 en 5.2 en zal de Muziekuitgever de vergoedingen aan de Auteur betalen, na aftrek van de eventuele bedragen die moeten worden betaald aan en / of worden ingehouden door de autoriteiten van enig land van exploitatie.
5.3.3 Betaling van de vergoedingen geschiedt in Nederlands courant, met betrekking tot inkomsten uit het buitenland tegen de koers waartegen met de Muziekuitgever is afgerekend.
5.3.4 De Auteur heeft het recht om op eigen kosten éénmaal per jaar de afrekeningen over het daaraan voorafgaande jaar ten kantore van de Muziekuitgever in Nederland te doen verifiëren door een onafhankelijke accountant op normale kantoortijden, nadat een dergelijk onderzoek met inachtneming van een redelijke termijn aan de Muziekuitgever is aangekondigd. Indien het resultaat van een dergelijk onderzoek 5 % of meer ten nadele van de Auteur is, draagt de Muziekuitgever de kosten van het onderzoek. De juistheid van afrekeningen over enig jaar kan niet meer worden betwist na verloop van 3 jaar na de aanvang van het jaar waarover de betreffende afrekeningen plaatsvonden.

5.4 Exploitatieresultaat
Indien voor de Auteur het totale exploitatieresultaat van een bij deze overeenkomst aan de Muziekuitgever overgedragen of gelicenseerd werk in een periode van drie aaneengesloten jaren fl. 300,- of minder bedraagt heeft de Auteur het recht om, naar eigen keuze:
a. de overgedragen of gelicenseerde rechten met betrekking tot dat Werk terug in eigendom te verwerven, onder de voorwaarde dat de Auteur aan de Muziekuitgever vergoedt een bedrag gelijk aan drie maal de som van het totale exploitatieresultaat over de hierboven bedoelde drie jaren;
of
b. de Muziekuitgever te verplichten mee te werken aan een z.g. co-editie met betrekking tot het in deze overeenkomst bedoelde Werk met een door de Auteur aan te wijzen Muziekuitgever.
5.5 De Muziekuitgever verplicht zich deze overeenkomst behoorlijk na te komen bij gebreke waarvan hij gehouden is tot vergoeding van alle schade, interest en (juridische) kosten dien aangaande.

Artikel 6 - Auteursrechtenbureau
De Auteur ontvangt zijn aandeel in de licentievergoedingen en royalties terzake van de uitvoeringsrechten en mechanische reproductierechten met betrekking tot de Werken direct van het Auteursrechtenbureau waarbij de Auteur is aangesloten. Vorenbedoeld aandeel wordt vastgesteld overeenkomstig de voor dergelijke vergoedingen geldende repartitiereglementen.

Artikel 7 - Sub-uitgave
a. In geval van sub-uitgave van het overgedragen of gelicenceerde Werk als bedoeld in Artikel 2.2.f., ontvangt de Auteur uit mechanische rechten als omschreven in Artikel 5.2. en 6, minimaal 50% van het totale bedrag dat beschikbaar is voor het sub-uitgegeven Werk.
b. In geval van sub-uitgave van het overgedragen of gelicenceerde Werk als bedoeld in Artikel 2.2.f., ontvangt de Auteur uit uitvoeringsrechten, als omschreven in Artikel 5.2 en 6, minimaal 50% van het totale bedrag dat beschikbaar is voor het sub-uitgegeven Werk.
c. In geval van sub-uitgave van het overgedragen of gelicenceerde Werk als bedoeld in Artikel 2.2.f., ontvangt de Auteur van de hem toekomende vergoedingen als omschreven in Artikel 5.1 en 5.2, minimaal 50% van het totale bedrag dat beschikbaar is voor het sub-uitgegeven Werk.
d. De in artikel 2.2 f bedoelde toestemming wordt slechts geacht te zijn gegeven door de Auteur, als hij inzage heeft gekregen in de sub-uitgaveovereenkomst en, in geval er een voorschot is bedongen door de Muziekuitgever, hij daarvan de helft ontvangt.

Artikel 8 - Tussentijdse opzegging
8.1 De Auteur heeft het recht deze overeenkomst tussentijds te beëindigen en de Muziekuitgever verplicht zich de overgedragen rechten terug over te dragen indien de Muziekuitgever:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling verkrijgt;
b. als natuurlijk persoon overlijdt dan wel als vennootschap of rechtspersoon ontbonden wordt;
c. in ernstige gebreke blijft met nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst, na verloop van vier weken nadat de Auteur hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
8.2 In geval het mechanische recht door de Muziekuitgever en / of sub-uitgever rechtstreeks bij de bron wordt geïncasseerd, heeft de Auteur het recht deze overeenkomst onmiddellijk op te zeggen, tenzij de
Muziekuitgever en / of sub-uitgever nu voor alsdan de verplichtingen op zich neemt ten aanzien van de Auteur, gelijk aan de verplichtingen van Buma / Stemra neergelegd in het nu geldende repartitiereglement.

Artikel 9 - Toepasselijk recht, wijzigingen en aanvullingen
Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Aanvullingen op en / of wijzigingen in deze Overeenkomst zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

Aldus overeengekomen en getekend te ..............................
Datum ...............
Vertegenwoordiger Muziekuitgeverij Auteur
Naam
..............................
Straat
..............................
Postcode en woonplaats
..............................
Handtekening
..............................

Deel deze pagina

Laatste update op 11-11-2012
Artikel gemaakt op 02-12-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Juridisch Evenementen en artiesten Muziekuitgave overeenkomst

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap