print sitemap zoeken disclaimer contact

Modelpensioenovereenkomst Belastingdienst

DGA, eigen beheer, bestaande overeenkomst, eindloon, 65 jaar

Versie januari 2008

Kenmerk 08-600-1

Pensioenovereenkomst voor DGA met pensioen in eigen beheer

De ondergetekenden:

1.   .............................. (naam) B.V., fiscaal nummer ..............., gevestigd te .............................. (vestigingsplaats), hierna te noemen "werkgever", hierbij vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer / mevrouw .............................. (naam);

en

2.   de heer / mevrouw .............................. (naam), burgerservicenummer ..............., geboren in .............................. (geboorteplaats), op ............... 19... (geboortedatum), wonende te .............................. (woonplaats), hierna te noemen "werknemer",

verklaren dat zij, in aanvulling op de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst, onder de hierna genoemde voorwaarden een pensioenovereenkomst hebben gesloten.

Artikel 1 Definities

a.   Pensioendatum: de eerste dag van de maand waarin werknemer de 65-jarige leeftijd bereikt (...............)(datum).

b.   Partner:

-     de persoon waarmee werknemer is gehuwd (echtgenoot);

-     de persoon waarmee werknemer een geregistreerd partnerschap als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek heeft gesloten (geregistreerde partner);

-     de ongehuwde persoon, niet zijnde een bloed- of aanverwant in de eerste graad, met wie werknemer duurzaam een gezamenlijke huishouding voert.

c.   Kind: het eigen kind of pleegkind van werknemer dat de leeftijd van 30 jaar nog niet heeft bereikt.

d.   WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

e.   Franchise: 100/70 van de uitkeringen voor een ongehuwde persoon als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel a, en zesde lid, onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet, vermeerderd met de vakantie-uitkering.

f.    AOW: Algemene ouderdomswet.

g.   ANW: Algemene nabestaandenwet.

h.   PW: Pensioenwet.

i.    Wet LB: Wet op de loonbelasting 1964.

j.    UBLB: Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965.

k.   WVPS: Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.

l.    Wet VPL: Wet aanpassing fiscale behandeling VUT / prepensioen en introductie levensloopregeling.

Artikel 2 Pensioenaanspraken

a.   Ouderdomspensioen
Werknemer heeft aanspraak op een levenslang ouderdomspensioen dat ingaat op pensioendatum.

b.   Partnerpensioen
Werknemer heeft ten behoeve van zijn partner aanspraak op een partnerpensioen dat ingaat direct na het overlijden van werknemer. Er bestaat slechts aanspraak op partnerpensioen indien er tijdens de dienstbetrekking met werkgever daadwerkelijk een persoon is die voldoet aan de in artikel 1, onderdeel b, opgenomen omschrijving van een partner.

Het partnerpensioen wordt uitgekeerd tot de datum van overlijden van de partner.

c.   Wezenpensioen
Werknemer heeft ten behoeve van ieder van zijn kinderen aanspraak op een wezenpensioen dat ingaat direct na het overlijden van werknemer. Er bestaat slechts aanspraak op wezenpensioen voor tijdens de dienstbetrekking met werkgever daadwerkelijk aanwezige kinderen die voldoen aan de in artikel 1, onderdeel c, opgenomen omschrijving van een kind.


Het wezenpensioen eindigt op de 30steverjaardag van het kind of bij eerder overlijden van het kind.

d.   Nabestaandenoverbruggingspensioen
Werknemer heeft ten behoeve van zijn partner aanspraak op een nabestaandenoverbruggingspensioen dat ingaat direct na het overlijden van werknemer en dat eindigt in de maand voorafgaand aan de maand waarin de partner de 65-jarige leeftijd bereikt of bij eerder overlijden van de partner.

e.   Voortgezette pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid
Over een periode van arbeidsongeschiktheid wordt de pensioenopbouw voortgezet naar rato van het vastgestelde arbeidsongeschiktheidspercentage. Het arbeidsongeschiktheidspercentage zal door een onafhankelijke verzekeringsarts, niet zijnde de huisarts van werknemer, worden vastgesteld volgens de normen van de WIA.

De pensioenopbouw zal na het verstrijken van de eerste twee ziektejaren alleen worden voortgezet indien de dienstbetrekking als gevolg van de arbeidsongeschiktheid is verbroken en werknemer een inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering ontvangt.

De pensioenopbouw zal worden voortgezet op basis van de volgende tabel. 

Arbeidsongeschiktheidspercentage

Mate van voortgezette

pensioenopbouw

- 80% tot 100%

:

100%

- 70% tot 80%

:

80%

- 60% tot 70%

:

70%

- 50% tot 60%

:

60%

- 40% tot 50%

:

50%

- 35% tot 40%

:

40%

Voor de voortgezette pensioenopbouw zal worden uitgegaan van het laatst door de werknemer voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid genoten loon.

Indien werknemer voor 80% of meer arbeidsongeschikt is, wordt de voortgezette pensioenopbouw verminderd met de tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid uit hoofde van een dienstbetrekking opgebouwde pensioenaanspraken.

Bij wijzigingen in de mate van arbeidsongeschiktheid wordt de omvang van de voortgezette pensioenopbouw naar rato aangepast.

De voortgezette pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid wordt beëindigd op de feitelijke ingangsdatum van het ouderdomspensioen, maar uiterlijk op de in artikel 1, onderdeel a, vastgestelde pensioendatum.

f.    Arbeidsongeschiktheidspensioen
Indien werknemer langer dan twee jaar voor meer dan 35% arbeidsongeschikt is, heeft werknemer aanspraak op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Het arbeidsongeschiktheidspercentage zal door een onafhankelijke verzekeringsarts, niet zijnde de huisarts van werknemer, worden vastgesteld volgens de normen van de WIA. Bij wijzigingen in de mate van arbeidsongeschiktheid wordt de omvang van het arbeidsongeschiktheidspensioen naar rato aangepast.

Het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt uitgekeerd tot de feitelijke ingangsdatum van het ouderdomspensioen, maar uiterlijk tot de in artikel 1, onderdeel a, vastgestelde pensioendatum.

Artikel 3 Pensioengrondslag

Voor de opbouw van de pensioenaanspraken wordt uitgegaan van de pensioengrondslag. Bij het vaststellen van de pensioengrondslag wordt geen rekening gehouden met loonbestanddelen in natura.

De pensioengrondslag is samengesteld uit de basispensioengrondslag en de variabele pensioengrondslag.

a.   Basispensioengrondslag
De basispensioengrondslag is gelijk aan het pensioengevend loon van werknemer verminderd met de franchise zoals van toepassing op het moment dat de pensioengrondslag wordt vastgesteld.

De basispensioengrondslag wordt vastgesteld op de ingangsdatum van deze overeenkomst en daarna per 1 januari van elk kalenderjaar. Onder pensioengevend loon wordt verstaan 12 maal het vaste maandloon zoals van toepassing op het moment dat de pensioengrondslag wordt vastgesteld, vermeerderd met vakantietoeslag en het schriftelijk met werkgever overeengekomen gegarandeerde tantième.

Loonstijgingen in de vijf jaar voorafgaande aan pensioendatum worden bij het vaststellen van de basispensioengrondslag in aanmerking genomen tot ten hoogste 2% boven de gemiddelde loonindex voor de CAO-lonen per maand, inclusief bijzondere beloningen, zoals berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek met dien verstande dat in elk geval in aanmerking komen loonstijgingen als gevolg van gangbare functiewijzigingen of gangbare leeftijdsperiodieken.

Bij verlaging van het pensioengevend loon in de periode van 10 jaar direct voorafgaand aan de in artikel 1, onderdeel a, vastgestelde pensioendatum als gevolg van het vervullen van een lager gekwalificeerde functie of een deeltijdfunctie, wordt de opbouw van het pensioen voortgezet over het eerder genoten hogere pensioengevend loon.

Bij een loonsverlaging die het gevolg is van het aanvaarden van een deeltijdfunctie wordt de verlaging van het loon voor de pensioenopbouw uitsluitend buiten aanmerking gelaten voor zover de omvang van het dienstverband na het aanvaarden van de deeltijdfunctie niet lager is dan 50% van de omvang van het dienstverband aan het eind van de periode direct voorafgaande aan de aanvang van de 10-jaarsperiode.

Verlagingen van het pensioengevend loon hebben geen gevolgen voor de reeds opgebouwde pensioenaanspraken.

b.   Variabele pensioengrondslag
De variabele pensioengrondslag bestaat uit de variabele loonbestanddelen die niet tot de basispensioengrondslag worden gerekend, zoals bijvoorbeeld een variabel tantième, provisie en toeslagen. Indien de basispensioengrondslag negatief is, wordt het niet verrekende gedeelte van de franchise in mindering gebracht op de variabele pensioengrondslag.

Artikel 4 Dienstjaren

Als perioden die meetellen als dienstjaren dan wel als diensttijd worden in aanmerking genomen:

a.   de periode gedurende welke de dienstbetrekking heeft geduurd, daaronder begrepen perioden van - al dan niet in deeltijd:

1.   ouderschapsverlof als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Wet arbeid en zorg;

2.   sabbatsverlof krachtens een schriftelijk vastgelegde regeling van werkgever gedurende ten hoogste twaalf maanden;

3.   studieverlof voor cursussen, voor opleidingen of studie voor een beroep, voor het op peil houden van de vakkennis en voor cursussen, opleidingen of studie die door werkgever worden gefinancierd;

4.   levensloopverlof als bedoeld in artikel 19g van de Wet LB, met dien verstande dat bij dienstbetrekkingen in deeltijd de aldus in aanmerking te nemen periode wordt verminderd overeenkomstig de deeltijdfactor;

b.   perioden gedurende welke werknemer in dienstbetrekking heeft gestaan tot een met werkgever verbonden lichaam als bedoeld in artikel 10a, vierde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, dat niet in Nederland is gevestigd, voorzover hij / zij bij dat verbonden lichaam niet heeft deelgenomen aan een pensioenregeling;

c.   perioden gedurende welke, in aansluiting op de in de onderdelen a en b bedoelde perioden, na onvrijwillig ontslag inkomensvervangende, loongerelateerde uitkeringen worden ontvangen;

d.   dienstjaren ten gevolge van waardeoverdracht van pensioenkapitaal naar de huidige werkgever of de pensioenuitvoerder van de huidige werkgever.

Bij dienstbetrekkingen in deeltijd wordt de aldus in aanmerking te nemen periode verminderd overeenkomstig de deeltijdfactor.

Perioden waarin het loon nihil of anderszins aanzienlijk lager is dan hetgeen gebruikelijk is, worden niet onderscheidelijk in zoverre niet als dienstjaren dan wel als diensttijd in aanmerking genomen.

Artikel 5 Omvang van de pensioenen

De hierna omschreven omvang van de pensioenen is uitsluitend van toepassing indien werknemer tot pensioendatum onafgebroken in dienst van werkgever is geweest dan wel de pensioenopbouw onafgebroken tot pensioendatum heeft voortgezet overeenkomstig de mogelijkheden die deze overeenkomst daartoe biedt. Indien werknemer is overleden voor de pensioendatum, geldt de omschreven omvang van het partnerpensioen of wezenpensioen slechts indien werknemer tot het moment van overlijden in dienst van werkgever is geweest. De pensioenen worden tijdsevenredig opgebouwd.

Indien het overeengekomen aantal arbeidsuren per week lager is dan het bij werkgever voor een volledig dienstverband gebruikelijke aantal arbeidsuren, wordt het pensioen naar evenredigheid opgebouwd.

De in deze overeenkomst voor het ouderdomspensioen opgenomen maxima moeten worden opgevat inclusief per dienstjaar 1/35 deel van de AOW-uitkering die voor het bepalen van de franchise in aanmerking is genomen. Voor het partnerpensioen en wezenpensioen wordt rekening gehouden met respectievelijk 70% en 14% (voor een volle wees: 28%) van dit bedrag per dienstjaar.

a.   Omvang van het ouderdomspensioen
Over de laatst vastgestelde basispensioengrondslag bouwt werknemer op basis van het eindloonstelsel een ouderdomspensioen op ter grootte van: het aantal dienstjaren dat op basis van de artikelen 4, 16 en 17 voor de pensioenopbouw in aanmerking kan worden genomen vermenigvuldigd met 2%. Over de in een jaar genoten variabele pensioengrondslag wordt op basis van het middelloonstelsel 2,25% ouderdomspensioen opgebouwd.

Het jaarlijks uit te keren ouderdomspensioen is gelijk aan het over de basispensioengrondslag opgebouwde ouderdomspensioen vermeerderd met het over de variabele pensioengrondslagen opgebouwde ouderdomspensioen.

Het ouderdomspensioen bedraagt maximaal 100% van het pensioengevend loon.

b.   Omvang van het partnerpensioen
Het partnerpensioen bedraagt 70% van het ouderdomspensioen. Indien werknemer overlijdt voor de pensioendatum, wordt voor het partnerpensioen uitgegaan van het ouderdomspensioen dat opgebouwd had kunnen worden bij een ongewijzigde voortzetting van de dienstbetrekking tot pensioendatum en het pensioengevend loon dat werknemer binnen de vastgestelde loopbaanontwikkeling in zijn functie zou hebben kunnen bereiken.

Het partnerpensioen bedraagt maximaal 70% van het pensioengevend loon.De rechten op partnerpensioen worden verminderd met de op basis van artikel 11 aan de gewezen partner toekomende premievrije aanspraken op partnerpensioen.

c.   Omvang van het wezenpensioen
Het wezenpensioen bedraagt voor ieder kind 14% van het ouderdomspensioen. Na het overlijden van beide ouders van het kind wordt het wezenpensioen verdubbeld.

De actuariële herrekening van het ouderdomspensioen in verband met het vervroegen of uitstellen van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen, het variabiliseren van de uitkeringen van het ouderdomspensioen en de onderlinge ruil van ouderdomspensioen en partnerpensioen hebben geen invloed op de omvang van het wezenpensioen.

Indien werknemer overlijdt voor pensioendatum, wordt voor het wezenpensioen uitgegaan van het ouderdomspensioen dat opgebouwd had kunnen worden bij een ongewijzigde voortzetting van de dienstbetrekking tot de pensioendatum en het pensioengevend loon dat werknemer binnen de vastgestelde loopbaanontwikkeling in zijn functie zou hebben kunnen bereiken.

Het wezenpensioen bedraagt maximaal 14% (voor een volle wees: 28%) van het pensioengevend loon.

d.   Omvang van het nabestaandenoverbruggingspensioen
Het nabestaandenoverbruggingspensioen bestaat uit het gezamenlijke bedrag van 8/7 maal de nominale uitkering ingevolge de ANW, vermeerderd met de vakantie-uitkering, verhoogd met premiecompensatie. De premiecompensatie is gelijk aan het verschil in verschuldigde premie voor de volksverzekeringen over het partnerpensioen voor en na de 65-jarige leeftijd. De premiecompensatie zal worden gebruteerd indien en voorzover het netto pensioeninkomen van de partner vóór het bereiken van de 65-jarige leeftijd lager is dan na de 65-jarige leeftijd.

e.   Omvang van het arbeidsongeschiktheidspensioen
Het arbeidsongeschiktheidspensioen per jaar bedraagt bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van:

-     80% of meer

: 70% van de grondslag voor het arbeidsongeschiktheidspensioen;

-     65%-80%

: 50,75% van de grondslag voor het arbeidsongeschiktheidspensioen;

-     55%-65%

: 42% van de grondslag voor het arbeidsongeschiktheidspensioen;

-     45%-55%

: 35% van de grondslag voor het arbeidsongeschiktheidspensioen;

-     35%-45%

: 28% van de grondslag voor het arbeidsongeschiktheidspensioen;

De grondslag voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is gelijk aan 12 maal het vaste maandloon dat van toepassing is op het moment dat werknemer arbeidsongeschikt wordt, verhoogd met 8% vakantie-uitkering.

De door werknemer uit hoofde van de WIA en andere arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen te ontvangen uitkeringen worden in mindering gebracht op het arbeidsongeschiktheidspensioen.

Gedurende het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid wordt de som van de te ontvangen uitkeringen en het doorbetaalde loon aangevuld tot 100% van het vaste maandloon zoals van toepassing op het moment dat werknemer arbeidsongeschikt wordt. Voor het deel dat werknemer arbeidsongeschikt is, worden de te ontvangen uitkeringen in het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid aangevuld tot 70% van het vaste maandloon zoals van toepassing op het moment dat werknemer arbeidsongeschikt wordt.

Artikel 6 Uitkering van de pensioenen

De pensioenen worden in gelijke maandelijkse termijnen bij achterafbetaling uitgekeerd.

Artikel 7 Indexering van de pensioenen

De pensioenen zullen na ingang zoveel mogelijk waarde- of welvaartsvast worden gehouden.

Voor het indexeren van de pensioenen zal worden uitgegaan van een door het Centraal Bureau voor de Statistiek periodiek gepubliceerd indexcijfer. Uiterlijk op de ingangsdatum van het pensioen zal door werkgever worden beslist welk indexcijfer voor de uitkeringsperiode bepalend zal zijn voor het indexeren van de pensioenen.

Voor zover dit het gevolg is van de indexering, mogen het ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen meer bedragen dan respectievelijk 100%, 70% en 14% (voor een volle wees: 28%) van het pensioengevend loon.

Artikel 8 Inbouw elders verzekerde pensioenen

De door werknemer tijdens de voor de pensioenopbouw in aanmerking te nemen dienstjaren elders (bijvoorbeeld in verplicht gestelde bedrijfs- of beroepspensioenregelingen) opgebouwde pensioenen worden in mindering gebracht op de uit hoofde van deze pensioenovereenkomst opgebouwde pensioenen.

Artikel 9 Beëindiging van de dienstbetrekking voor pensioendatum

Indien de pensioenopbouw anders dan door overlijden vóór pensioendatum wordt stopgezet, verkrijgt werknemer een tijdsevenredige, premievrije aanspraak op ouderdomspensioen.

De partner van werknemer ontvangt een tijdsevenredige, premievrije aanspraak op partnerpensioen.

Indien de bij voortijdige beëindiging van de dienstbetrekking opgebouwde pensioenaanspraken niet worden overgedragen naar de nieuwe werkgever of de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever, zullen de pensioenaanspraken tot de ingangsdatum van het pensioen jaarlijks per 1 januari worden aangepast aan de ontwikkeling over het verstreken kalenderjaar van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende gemiddelde loonindex voor de CAO-lonen per maand, inclusief bijzondere beloningen.

Artikel 10 Waardeoverdracht

a.   Indien werknemer na het beëindigen van de dienstbetrekking een nieuwe dienstbetrekking aangaat bij een andere werkgever, heeft werknemer het recht om de waarde van de bij werkgever opgebouwde pensioenaanspraken over te laten dragen naar de nieuwe werkgever of de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever.

Werknemer zal hiertoe binnen zes maanden na aanvang van de verwerving van pensioenaanspraken in de pensioenregeling van de nieuwe werkgever een schriftelijk verzoek moeten doen aan de nieuwe werkgever of de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. De overgedragen waarde wordt bij de nieuwe werkgever of de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever volledig omgezet in pensioenaanspraken. De over te dragen waarde is gelijk aan de waarde in het economische verkeer van de tijdsevenredig opgebouwde aanspraken.

De partner moet schriftelijk met de waardeoverdracht instemmen.

Het na ontbinden van het huwelijk, geregistreerd partnerschap of gezamenlijke huishouding aan de gewezen partner toekomende partnerpensioen, zoals omschreven in artikel 11, komt niet in aanmerking voor waardeoverdracht naar de nieuwe werkgever of de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever.

Waardeoverdracht is slechts mogelijk indien de PW niet van toepassing is op de pensioenovereenkomst die is toegezegd in de nieuwe dienstbetrekking en voor het overige niet in strijd wordt gekomen met artikel 19b van de Wet LB.

b.   Indien werknemer in een dienstbetrekking bij een vorige werkgever premievrije pensioenaanspraken heeft opgebouwd, heeft werknemer het recht om de waarde van deze pensioenaanspraken te laten overdragen naar de (pensioenuitvoerder van de) huidige werkgever.

Waardeoverdracht is slechts mogelijk indien de PW niet van toepassing is op de pensioenovereenkomst met de vorige werkgever. De overgedragen waarde wordt geheel aangewend voor de verwerving van pensioenaanspraken.

Voor zover dit het gevolg is van waardeoverdracht van bij een vorige werkgever opgebouwde pensioenaanspraken, mogen het ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen meer bedragen dan respectievelijk 100%, 70% en 14% (voor een volle wees: 28%) van het pensioengevend loon.

Artikel 11 Bepalingen in geval van echtscheiding

a.    Indien het huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door overlijden wordt verbroken, worden aan de gewezen echtgenoot / geregistreerde partner premievrije aanspraken op bijzonder partnerpensioen verleend in overeenstemming met artikel 3a van de WVPS.

b.   Het hiervoor bepaalde vindt geen toepassing, indien de voormalige echtgenoten / geregistreerde partners bij huwelijkse voorwaarden of een schriftelijk gesloten overeenkomst met het oog op de scheiding anders overeenkomen of zijn overeengekomen. De overeenkomst is slechts geldig indien daaraan een verklaring van werkgever dan wel pensioenuitvoerder is gehecht waaruit blijkt dat deze bereid is het uit de afwijking voortvloeiende pensioenrisico te dekken.

c.   Werkgever of pensioenuitvoerder verstrekt aan de gewezen echtgenoot / geregistreerde partner een bewijs van diens aanspraak.

d.   Indien werknemer en zijn partner, met wie hij een gezamenlijke huishouding voerde, niet langer duurzaam samenleven, zal overeenkomstig het voorgaande een aanspraak op bijzonder partnerpensioen worden vastgesteld.

e.   Indien als gevolg van de beëindiging van het huwelijk / geregistreerd partnerschap anders dan door overlijden dan wel na scheiding van tafel en bed de (gewezen) echtgenoot / geregistreerde partner rechtstreeks tegenover werkgever aanspraak kan maken op uitbetaling van een gedeelte van het opgebouwde ouderdomspensioen (pensioenverevening), dient deze geheel ten genoegen van werkgever de nodige gegevens te verstrekken ter bepaling van de omvang van zijn aanspraken. Werkgever zal daarbij handelen overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de WVPS.

f.    Op gezamenlijk verzoek van werknemer en zijn gewezen echtgenoot / geregistreerde partner wordt het te verevenen ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen omgezet in een zelfstandige aanspraak op ouderdomspensioen voor de gewezen echtgenoot / geregistreerde partner.

De kosten van deze omzetting worden door werkgever of pensioenuitvoerder voor gelijke delen in rekening gebracht bij werknemer en de gewezen echtgenoot / geregistreerde partner.

Indien de toepassing van de WVPS door partijen is uitgesloten, is werkgever op geen enkele wijze verplicht tot rechtstreekse uitbetaling van een deel van het ouderdomspensioen aan de gewezen echtgenoot / geregistreerde partner.

Artikel 12 Geheel of gedeeltelijk vervroegen of uitstellen van pensioendatum

a.   Werknemer heeft het recht om de pensioendatum in overleg met werkgever geheel of gedeeltelijk te vervroegen binnen de daarvoor geldende fiscale grenzen. Het vervroegen van de pensioendatum is mogelijk indien en voorzover de dienstbetrekking in verband met pensionering wordt beëindigd.

Bij het vervroegen van de pensioendatum wordt de opgebouwde aanspraak op ouderdomspensioen actuarieel herrekend. De actuariële waarde van het tot dat moment opgebouwde ouderdomspensioen wordt aangewend als koopsom voor een direct ingaand ouderdomspensioen.

Het partnerpensioen zal worden aangepast aan het herrekende ouderdomspensioen, onder de voorwaarde dat de partner schriftelijk met de aanpassing instemt.

b.   Werknemer heeft het recht om pensioendatum in overleg met werkgever, eventueel gedeeltelijk, tot uiterlijk de 70-jarige leeftijd van werknemer uit te stellen. Bij het uitstellen van pensioendatum worden de fiscale grenzen in acht genomen.

Het uitstellen van pensioendatum is slechts mogelijk indien en voor zover werknemer in een dienstbetrekking werkzaam blijft.

Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de dienstbetrekking tijdens de uitstelperiode, zal het ouderdomspensioen direct ingaan voor het deel waarvoor de dienstbetrekking is beëindigd. Indien werknemer inmiddels in een andere dienstbetrekking werkzaam is, zal werkgever doorlopend toetsen of en in hoeverre werknemer nog in dienstbetrekking werkzaam is.

Voor het gedeelte waarvoor de dienstbetrekking in de uitstelperiode in stand blijft, zal de opbouw van ouderdomspensioen worden voortgezet en zal het opgebouwde ouderdomspensioen met inachtneming van algemeen aanvaarde actuariële grondslagen worden herrekend. Het herrekende ouderdomspensioen mag niet uitgaan boven 100% van het pensioengevend loon. Op het moment dat het ouderdomspensioen de 100%-grens bereikt, zal het ouderdomspensioen direct ingaan.

Het partnerpensioen zal worden aangepast aan het herrekende ouderdomspensioen.

Artikel 13 Keuzemogelijkheden

Onverminderd hetgeen overigens in deze pensioenovereenkomst is bepaald, heeft werknemer de hierna volgende keuzemogelijkheden. Indien de rechten van de partner worden aangetast als gevolg van een door werknemer te maken keuze, bestaat de keuzemogelijkheid slechts indien de partner daarmee schriftelijk instemt.

a.   Variabilisering van de pensioenuitkering
Werknemer heeft het recht om de hoogte van de uitkeringen van het ouderdomspensioen te laten variëren binnen de verhouding 100:75. De laagste uitkering mag niet lager zijn dan 75% van de hoogste uitkering.

Indien de pensioendatum wordt vervroegd, wordt in de periode tussen de ingangsdatum van het pensioen en het bereiken van de 65-jarige leeftijd voor het toetsen van de verhouding 100:75 een bedrag gelijk aan tweemaal de voor die jaren geldende uitkeringen voor gehuwde personen zonder toeslag als omschreven in artikel 9, eerste lid, onderdeel b, en zesde lid, van de AOW, vermeerderd met de vakantietoeslag, buiten aanmerking gelaten.

De mate van variatie wordt uiterlijk op de pensioendatum vastgesteld.

Het partnerpensioen zal worden aangepast aan het ouderdomspensioen na variabilisering.

Voor zover dit het gevolg is van het variabiliseren van de uitkeringen mag het ouderdomspensioen méér bedragen dan 100% van het laatste pensioengevend loon.

b.   Ruil van pensioenaanspraken
Werknemer heeft uiterlijk tot pensioendatum het recht het partnerpensioen geheel of gedeeltelijk om te ruilen in een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen. Voor zover dit het gevolg is van de ruil van partnerpensioen, mag het ouderdomspensioen méér bedragen dan 100% van het laatste pensioengevend loon.

Werknemer heeft uiterlijk tot pensioendatum het recht om ouderdomspensioen te ruilen voor partnerpensioen. Het partnerpensioen kan na een dergelijke ruil niet méér bedragen dan 70% van het laatste pensioengevend loon.

De ruil vindt plaats op basis van algemeen aanvaarde actuariële grondslagen. Het verlies aan pensioen dat het gevolg is van de ruil van pensioenaanspraken kan niet worden gecompenseerd.

Artikel 14 Verzekeraar van de pensioenen

De pensioenen zullen door werkgever volledig in eigen beheer worden gehouden. Met het ondertekenen van deze pensioenovereenkomst verklaart werknemer dat hij / zij direct of indirect persoonlijk houder is van ten minste 10% van het geplaatste kapitaal van .............................. B.V. (naam werkgever) en dat hij er mee instemt dat de pensioentoezegging wordt uitgevoerd door .............................. B.V. (naam pensioenuitvoerder) die een verzekeraar is in de zin van artikel 19a, eerste lid, onderdeel d, van de Wet LB.

Werkgever en werknemer kunnen overeenkomen dat de toegekende pensioenaanspraken geheel of gedeeltelijk zullen worden verzekerd bij een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij in de zin van artikel 19a van de Wet LB.

Artikel 15 Afkoopverbod

Uitgezonderd de in artikel 10 en 11 omschreven mogelijkheden kunnen de aan deze pensioenovereenkomst te ontlenen pensioenaanspraken niet worden afgekocht, vervreemd of prijsgegeven, dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid worden. Toepassing van artikel 10 en 11 is slechts mogelijk indien dit niet in strijd komt met artikel 19b van de Wet LB.

Artikel 16 Inkoop dienstjaren

a.   Indien werknemer tijdens de bij een andere werkgever doorgebrachte dienstjaren pensioenaanspraken heeft opgebouwd, heeft werknemer het recht om de bij die andere werkgever doorgebrachte dienstjaren in te kopen.

Inkoop is mogelijk voor zover werknemer aannemelijk kan maken dat er als gevolg van het ontbreken van die dienstjaren, gerelateerd aan de pensioenovereenkomst bij de huidige werkgever, sprake is van een pensioentekort. Het pensioentekort moet worden veroorzaakt door het ontbreken van de mogelijkheid van waardeoverdracht van pensioenkapitaal als bedoeld in de artikelen 71, 74, 75, 85 tot en met 88 en 91 van de PW.

b.   Werknemer heeft het recht om de vóór 8 juli 1994 in Nederland bij andere werkgevers doorgebrachte dienstjaren in te kopen voor zover werknemer aannemelijk kan maken dat er als gevolg van het ontbreken van die dienstjaren, gerelateerd aan de pensioenovereenkomst bij de huidige werkgever, sprake is van een pensioentekort.

c.  Werknemer heeft het recht om perioden waarin hij een tot zijn huishouden behorend kind jonger dan twaalf jaar heeft verzorgd, in te kopen als pensioengevende diensttijd. Perioden waarin een kind jonger dan zes jaar is verzorgd, kunnen volledig worden ingekocht. Perioden waarin een kind met een leeftijd tussen zes en twaalf jaar is verzorgd, kunnen voor de helft worden ingekocht.

De kosten van een inkoop van dienstjaren zijn volledig voor rekening van werknemer. Werkgever kan besluiten om de kosten van de inkoop geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening te nemen.

Artikel 17 Vrijwillige voortzetting na ontslag

Onverminderd artikel 4, onderdeel c, heeft werknemer het recht om de pensioenopbouw in aansluiting op ontslag uit de dienstbetrekking gedurende 3 jaren op vrijwillige basis voort te zetten onder de daaraan door de Minister van Financiën op de voet van artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, laatste zinsnede, van het UBLB gestelde voorwaarden.

De kosten van de vrijwillige voortzetting zijn volledig voor rekening van werknemer. Werknemer betaalt zijn bijdrage rechtstreeks aan werkgever. Werkgever kan besluiten om de kosten van de voortzetting geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening te nemen.

Artikel 18 Kosten van de pensioenen

Afgezien van de kosten van inkoop van dienstjaren als bedoeld in artikel 16 en de kosten van vrijwillige voortzetting als bedoeld in artikel 17, zijn de kosten van de in deze pensioenovereenkomst toegezegde pensioenaanspraken voor ...% voor rekening van werkgever en voor ...% voor rekening van werknemer met dien verstande dat de werknemersbijdrage nooit hoger zal zijn dan de bijdrage van de werkgever.

Voor zover in deze pensioenovereenkomst niet anders is bepaald, zal de werknemersbijdrage in de kosten van de pensioenovereenkomst worden ingehouden op het loon.

Artikel 19 Voorbehoud aanpassen pensioenaanspraken

Werkgever kan de betaling van zijn verdere bijdragen verminderen of geheel staken ingeval van een ingrijpende wijziging van omstandigheden. De pensioenaanspraken worden in dat geval aangepast aan de gewijzigde omstandigheden.

De aanspraak op ouderdomspensioen van werknemer kan zonder toestemming van diens partner niet bij overeenkomst tussen werknemer en werkgever of de uitvoerder van de pensioenovereenkomst worden verminderd tenzij de partners het recht op pensioenverevening ingevolge de WVPS hebben uitgesloten.

In dat geval dienen de huwelijkse voorwaarden of het echtscheidingsconvenant waaruit dit blijkt overlegd te worden.

De aanspraak op partnerpensioen ten behoeve van de partner van werknemer kan zonder toestemming van die partner niet bij overeenkomst tussen werknemer en werkgever of de pensioenuitvoerder worden verminderd.

De werkgever kan de pensioenovereenkomst in alle gevallen zonder instemming van de werknemer wijzigen indien sprake is van een zodanig zwaarwichtig belang van de werkgever dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

Indien de sociale, fiscale of pensioenregelgeving wordt gewijzigd of een wettelijk verplichte pensioenvoorziening wordt ingevoerd, kan werkgever deze pensioenovereenkomst in ieder geval aanpassen indien en voor zover die wijziging of die invoering de aanpassing noodzakelijk maakt.

Onder een noodzakelijke aanpassing wordt ook begrepen een aanpassing met het oog op voortzetting van de fiscale faciliëring van de uit deze overeenkomst voortvloeiende pensioenaanspraken.

De hiervoor bedoelde aanpassingen hebben geen gevolgen voor de op dat moment reeds opgebouwde pensioenaanspraken. Bij verlaging van het loon worden reeds opgebouwde pensioenaanspraken niet verlaagd.

Artikel 20 Overgangsbepaling pensioenaanspraken opgebouwd vóór Wet VPL

Optie 1: Pensioenaanspraken voorgaande pensioenovereenkomst(en) omgezet

In de pensioenovereenkomst van ............... (datum) is de pensioenovereenkomst met ingang van ............... (overgangsdatum Wet VPL) aangepast aan de voorwaarden van de Wet VPL. De op ............... (overgangsdatum Wet VPL) reeds opgebouwde pensioenaanspraken zijn met inachtneming van algemeen aanvaarde actuariële grondslagen herrekend naar pensioenaanspraken op basis van de aangepaste pensioenovereenkomst. Voor zover dit het gevolg is van de omzetting kan het ouderdomspensioen meer bedragen dan de in artikel 18a Wet LB opgenomen maxima. De omzetting heeft geen gevolgen voor de fiscale maxima van het partnerpensioen. Voor het partnerpensioen blijven de maxima van artikel 18b Wet LB onverkort van toepassing.

Voor zover de pensioenaanspraken na herrekening uitgaan boven de pensioenaanspraken die opgebouwd zouden zijn indien de aangepaste pensioenovereenkomst in de verstreken dienstjaren van toepassing zou zijn geweest, is er sprake van excedent pensioenaanspraken. De excedent pensioenaanspraken zijn vastgesteld op:

-          Ouderdomspensioen          € ...............

-          Partnerpensioen                € ...............

Deze excedent pensioenaanspraken worden tot de ingangsdatum van het pensioen jaarlijks per 1 januari aangepast aan de ontwikkeling over het verstreken kalenderjaar van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende gemiddelde loonindex voor de CAO-lonen per maand, inclusief bijzondere beloningen.

Optie 2: Pensioenaanspraken voorgaande pensioenovereenkomst(en) in stand gehouden

In de pensioenovereenkomst van ............... (datum) is de pensioenovereenkomst met ingang van ............... (overgangsdatum Wet VPL) aangepast aan de voorwaarden van de Wet VPL. Voor de op ............... (overgangsdatum Wet VPL) opgebouwde pensioenaanspraken zijn de voorwaarden van de voorgaande pensioenovereenkomst ongewijzigd van kracht gebleven.

De op ............... (overgangsdatum Wet VPL) opgebouwde pensioenaanspraken zijn vastgesteld op:

-          Ouderdomspensioen          € ...............

-          Partnerpensioen                € ...............

-          Overbruggingspensioen      € ...............

Deze opgebouwde pensioenaanspraken worden tot de ingangsdatum van het pensioen jaarlijks per 1 januari aangepast aan de ontwikkeling over het verstreken kalenderjaar van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende gemiddelde loonindex voor de CAO-lonen per maand, inclusief bijzondere beloningen. Verhogingen van de basispensioengrondslag op of na ............... (overgangsdatum Wet VPL) hebben geen gevolgen voor de pensioenaanspraken over de tot overgangsdatum Wet VPL doorgebrachte dienstjaren.

Optie 3: In stand gehouden uitkeringsrechten vóór 65 jaar met omzettingsmogelijkheid

In de pensioenovereenkomst van ............... (datum) is de pensioenovereenkomst met ingang van ............... (overgangsdatum Wet VPL) aangepast aan de voorwaarden van de Wet VPL. De op ............... (overgangsdatum Wet VPL) opgebouwde pensioenaanspraken zijn gesplitst in pensioenaanspraken uit te keren vóór 65 jaar en pensioenaanspraken uit te keren ná 65 jaar.

De op ............... (overgangsdatum Wet VPL) opgebouwde pensioenaanspraken uit te keren vóór 65 jaar zijn vastgesteld op:

-          Ouderdomspensioen          € ...............

-          Overbruggingspensioen      € ...............

Deze pensioenaanspraken uit te keren vóór 65 jaar worden jaarlijks per 1 januari aangepast aan de ontwikkeling over het verstreken kalenderjaar van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende gemiddelde loonindex voor de CAO-lonen per maand, inclusief bijzondere beloningen.

Werknemer heeft uiterlijk tot de ingangsdatum van de pensioenuitkeringen het recht om de pensioenaanspraken uit te keren vóór 65 jaar met inachtneming van algemeen aanvaarde actuariële grondslagen om te zetten in pensioenaanspraken op basis van deze pensioenovereenkomst. Voor zover dit het gevolg is van de omzetting, kan het ouderdomspensioen meer bedragen dan de in artikel 18a Wet LB opgenomen maxima.

De op basis van het eindloonstelsel opgebouwde pensioenaanspraken uit te keren ná 65 jaar zijn in één dienstlijn samengevoegd met de vanaf ............... (overgangsdatum Wet VPL) ingevolge de aangepaste pensioenovereenkomst op te bouwen aanspraken. Bij toekomstige verhogingen van de basispensioengrondslag worden ook deze op ............... (overgangsdatum Wet VPL) opgebouwde pensioenaanspraken uit te keren ná 65 jaar aangepast.

Hetgeen in de vorige alinea is bepaald ten aanzien van de opgebouwde pensioenaanspraken uit te keren ná 65 jaar, is niet van toepassing voor het deel van die pensioenaanspraken dat is aangemerkt als excedent pensioen in de zin van het besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 26 juni 2003, nr. CPP2003/1406M (Witteveen-excedent) en hetgeen op basis van het middelloonstelsel is opgebouwd ingevolge de vorige pensioenovereenkomst(en). Deze pensioenaanspraken worden niet meegenomen in de eindloonregeling. Deze pensioenaanspraken worden als premievrije aanspraken jaarlijks per 1 januari aangepast aan de ontwikkeling over het verstreken kalenderjaar van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende gemiddelde loonindex voor de CAO-lonen per maand, inclusief bijzondere beloningen.

Artikel 21 Slotbepalingen

Deze pensioenovereenkomst vervangt de pensioenovereenkomst van ............... (datum).

Vanaf ............... (overgangsdatum) worden de pensioenaanspraken bepaald overeenkomstig deze pensioenovereenkomst. Deze pensioenovereenkomst is gelijk aan de door de Kennisgroep pensioenen (loonbelasting) van de Belastingdienst gepubliceerde modelpensioenovereenkomst met kenmerk "Modelpensioenovereenkomst Belastingdienst, DGA, eigen beheer, bestaande overeenkomst, eindloon, 65 jaar, versie januari 2008, kenmerk 08-600-1".

Werknemer zal werkgever tijdig op de hoogte brengen van alle omstandigheden die voor de uitvoering van de pensioenovereenkomst van belang kunnen zijn.

Deze pensioenovereenkomst is van kracht met ingang van ............... 20... (datum).

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te .............................. (plaats), op ............... 20... (datum).

Werkgever,                                                  Werknemer,

.............................. B.V.                             .............................. (naam)

namens deze,

..............................

Meer weten van pensioenovk. eindloon

Deel deze pagina

Laatste update op 25-10-2012
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Fiscaal Pensioen Pensioenovk. eindloon

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap