print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Anoniementarief

Onbelaste vergoedingen optimaliseren?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

WKR Scan binnen uw bedrijf?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Naheffing ontvangen ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Heffing anoniementarief voorkomen

Het anoniementarief is opgenomen in artikel 26b van de Wet op de Loonbelasting 1964. We kennen deze maatregel al sinds 1986. Het werd ooit ingevoerd onder de benaming “verzwaring sanctie ten aanzien van werknemers die geen of onjuiste gegevens verstrekken”. Tot op de dag van vandaag wordt de bepaling bij controles veel ingeroepen door de Belastingdienst. Wat kunt u doen om heffing naar het anoniementarief te voorkomen?

Voorgeschiedenis

Voor de invoering van het anoniementarief bleven veel werknemers met opzet anoniem. Dit houdt in dat het niet mogelijk is om het betaalde loon naar een specifieke persoon te herleiden. Achterliggend motief was meestal het ontgaan van inkomstenbelasting. Daarnaast kon door het anoniem blijven voorkomen worden dat sociale uitkeringen, zoals een WW-uitkering, werden stopgezet. Werkgevers voelden zich in die tijd weinig geprikkeld om hier niet aan mee te werken; een effectieve sanctie op meewerken aan het anoniem blijven was niet aanwezig. Dit veranderde met invoering van het anoniementarief per 1 januari 1986. In de kern werkte de regeling als volgt: indien de werknemer niet was geïdentificeerd conform de wettelijke vereisten, dan moest als loonbelastingpercentage 40% (1986) worden aangehouden. Later is dit percentage gewijzigd in 60% en sinds 2001 52%. Het bedrag dat deze brutering oplevert, is tevens de grondslag voor de premies werknemersverzekeringen die als werkgeverslast nog in aanmerking worden genomen.

Wanneer is het anoniementarief van toepassing?

Indien u een werknemer aanneemt, dan moet de werknemer u van bepaalde gegevens voorzien. Het gaat dan niet alleen om NAW-gegevens, maar ook om het BSN en een deugdelijk afschrift van het identiteitsbewijs van de werknemer (niet zijnde een rijbewijs). Een veelgemaakte fout is dat kopieën nagenoeg onleesbaar in de administratie aanwezig zijn. Van u wordt verwacht dat een kopie duidelijk leesbaar is. Maar wat nu als de werknemer, om anoniem te blijven, besluit om onjuiste gegevens te verstrekken? Ook dan kan het anoniementarief van toepassing zijn. Centraal staat dan de vraag of de werkgever redelijkerwijs kon weten dat de gegevens onjuist waren. Hier wordt met enige regelmaat over geprocedeerd.

Het anoniementarief geldt ook indien een werkgever bijvoorbeeld bewust meewerkt aan het buiten de administratie om uitbetalen van overuren. De nettobedragen dienen dan te worden gebruteerd met inachtneming van eerdergenoemde 52%. Voor werknemers die helemaal niet in de loonadministratie voorkomen kent de wet nog een aanvullende fictie; zij worden geacht al ten minste zes maanden in dienst te zijn.

Bij samenloop met bijvoorbeeld een ZZP-constructie, waarbij pas achteraf blijkt dat er sprake is van een dienstbetrekking en dus een werknemer, is niet direct toepassing van het anoniementarief aan de orde. De wetgever heeft opgemerkt dat het anoniementarief niet bedoeld is voor situaties waarin men te goeder trouw is, maar ten onrechte, er vanuit is gegaan dat geen sprake van een dienstbetrekking is.

Gevolgen van het anoniementarief

Wat gebeurt er nu precies als wordt geconcludeerd dat de werkgever niet aan de verplichting heeft voldaan? De uitbetaalde bedragen worden dan als netto aangemerkt. Deze worden gebruteerd aan de hand van het genoemde percentage van 52%. Verschuldigde werkgeverslasten bereken je daarna, maar zonder rekening te houden met het maximumpremieloon. Aangezien het veelal de Belastingdienst is die bij controle inzet op het anoniementarief, worden ook één of meerdere boetes opgelegd, alsmede belastingrente. Zie voor de verdere gevolgen en mogelijkheden bij een naheffingsaanslag de link onderaan dit artikel.

Noot

Toepassing van het anoniementarief komt aan de orde als aan bepaalde wettelijke verplichtingen niet is voldaan. Dat betekent dat u toepassing van deze maatregel kunt voorkomen door te voldoen aan de wet- en regelgeving. Mocht u onverhoopt toch geconfronteerd worden met een in uw ogen onterechte naheffingsaanslag, neem dan contact met ons op. Dan kijken we samen met u wat er mogelijk is.

ECLI:NL:HR:1996:AA1959 (uitbetalen overwerk buiten de administratie om)

Artikel 26b Wet op de loonbelasting 1964

Meer weten van heffing anoniementarief voorkomen

Deel deze pagina

Laatste update op 16-07-2020
Artikel gemaakt op 16-07-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Anoniementarief Heffing anoniementarief voorkomen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap