Volg ons op:

U bevindt zich hier : Actueel Gevolgen Flex B.V.

Twitter Updates

De Flex B.V.

Sinds 1 oktober 2012 kennen we de zogenaamde Flex B.V. In dit artikel treft u een overzicht aan van de civielrechtelijke wijzigingen en enkele fiscale gevolgen. Uitgangspunten zijn dat het B.V.-recht flexibeler, eenvoudiger wordt en meer moet aansluiten bij de nationale en internationale praktijk. Dat zal overigens lang niet altijd het resultaat zijn!

Afgeschafte verplichtingen bij oprichting

Blijvende verplichtingen bij oprichting

Overige wijzigingen per 1 oktober 2012

Fiscale gevolgen

Veel aandacht is er niet besteed aan de fiscale gevolgen van de invoering van het nieuwe B.V.-recht. Dit terwijl er toch de nodige onduidelijkheden zijn. Een besluit vanuit de Staatssecretaris met de nodige toelichtingen is dan ook welkom. Hieronder volgen enkele fiscale aspecten.

Aanmerkelijk belang

In de inkomstenbelasting geldt dat box 2 van toepassing is indien een aandeelhouder een aanmerkelijk belang heeft (5% van het geplaatste aandelenkapitaal). Let erop dat dit 5% criterium ook geldt voor soort aandelen en dat dit ook geldt over niet-gestorte maar wel geplaatste aandelen.

Voor bestaande B.V.'s geldt dan: indien de statuten worden aangepast aan het nieuwe B.V.-recht en er verschillende soort aandelen worden uitgegeven waarbij de winstverhouding / winstrecht wordt verschoven, waardoor er een vervreemding kan plaatsvinden bij de aandeelhouder die belast wordt in box 2 (25% belastingheffing).  

Deelnemingsvrijstelling

De deelnemingsvrijstelling is van toepassing bij een aandelenbezit van minimaal 5% van het nominaal gestorte kapitaal. Bij verschillende soort aandelen is dat dus een aandachtspunt. Bijvoorbeeld bij meer dan 5% stemrecht aandelen, maar minder dan 5% nominaal gestorte aandelen geldt de deelnemingsvrijstelling niet.

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Voor het vormen van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting geldt de eis van ten minste 95% juridisch en economisch aandelenbezit, 95% bezit van de statutaire stemrechten en in alle gevallen moet er recht zijn op zowel 95% van de winst als 95% van het vermogen. Ook hier gaat het om het nominaal gestorte kapitaal.

Terugbetaling onverantwoorde dividenduitkering

Een door een bestuurder terug te betalen onverantwoorde dividenduitkering vormt negatief loon voor de bestuurder. De rente die hierover ook wettelijk verschuldigd is, is geen negatief loon, maar een box 3 schuld. Dit blijkt uit de parlementaire behandeling. Deze renteschuld vloeit voort uit dezelfde aansprakelijkheidsstelling en zou derhalve ook tot het negatief loon moeten behoren. Wellicht dat dit nog verduidelijkt zal worden.

Voor een aanmerkelijkbelanghouder is de terugbetalingsverplichting van het dividend een negatief regulier voordeel. Bij een DGA (aanmerkelijkbelanghouder en bestuurder) komt dan de vraag op of een terugbetaling voortvloeit uit zijn aandeelhouderschap (box 2) of uit zijn bestuursfunctie (negatief loon, box 1). Dit zal, zonder een aanvullend uitvoeringsbesluit, zeker leiden tot vele procedures.

Op de dividenduitkering is dividendbelasting ingehouden. Er is geen teruggaveregeling opgenomen in de Wet Dividendbelasting, zodat de ingehouden dividendbelasting niet teruggevraagd kan worden. De aandeelhouder kan echter wel aansprakelijk gesteld worden voor de bruto dividenduitkering. Dit zal tenminste leiden tot een liquiditeitsnadeel voor de aandeelhouder, los van de discussie of de terugbetaling een negatief regulier voordeel is of negatief loon.

Tips

Tip 1: Voor bestaande B.V.'s is het niet nodig om de statuten nu direct aan te passen. De huidige statuten blijven onverminderd van toepassing. Gaat u, via de notaris, de statuten toch aanpassen, schakel dan altijd een fiscalist in om de fiscale gevolgen te beoordelen. Een notaris is immers geen fiscalist!

Tip 2: Door het afschaffen van het minimumkapitaal van € 18.000 kan een B.V., opgericht vóór 1 oktober 2012, het aandelenkapitaal verminderen en onbelast uitkeren aan de aandeelhouder. Hiervoor is een notariële statutenwijziging nodig. Let er wel op dat dit slechts een verschuiving is van een onbelaste claim. De fiscale verkrijgingsprijs wordt met hetzelfde bedrag verlaagd, waardoor u in de toekomst, bij vervreemding van de aandelen, een hoger belast voordeel zult behalen.

Tip 3: Indien een B.V. stemrechtloze aandelen gaat uitgeven (bijvoorbeeld bij een werknemersparticipatie), dan hebben deze houders van die aandelen geen stemrecht, echter wel vergaderrecht. Mocht de B.V. ook dit vergaderrecht willen voorkomen, dan dienen de aandelen alsnog gecertificeerd te worden. 


Auteur(s) van gevolgen flex b.v.


mr. drs. S. van den Elst (Sanne).
Fiscaal Jurist / Fiscaal econoom,

s.vandenelst@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 25-09-2012 | Artikel laatst gewijzigd : 30-03-2013

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen