print sitemap zoeken disclaimer contact

Belastingen in 2013: de wijzigingen op een rijtje gezet

Ieder jaar rond deze tijd zult u zich op de hoogte stellen van de belastingplannen voor het volgende jaar. Voor het komende jaar 2013 is het niet zo eenvoudig om de draad niet kwijt te raken. Achtereenvolgens werden we geconfronteerd met het Lenteakkoord, Prinsjesdag / Miljoenennota, het Deelakkoord, het Regeerakkoord en tenslotte het aangepaste Regeerakkoord. Hieronder de laatste en (naar wij verwachten) definitieve stand van zaken.

Vennootschapsbelasting

 • De wetgeving op het gebied van de Flex B.V. per 1 oktober 2012 biedt de mogelijkheid tot het uitreiken van stemrechtloze aandelen. Voor het verkrijgen van een fiscale eenheid moet een vennootschap tenminste 95% van de juridische - en economische eigendom van de aandelen van de dochtervennootschap bezitten. In 2013 moet ook 95% van stemrecht kunnen worden uitgeoefend.
 • De renteaftrekbeperkende regeling thin capitalisation wordt afgeschaft.
 • Nederland krijgt meer heffingsrecht, bijvoorbeeld als bestuurswerkzaamheden of managementdiensten in Nederland worden verricht.
 • De oneigenlijke handelingen met Herinvesteringsreserve (HIR) B.V.'s worden tegengegaan, met ingang van boekjaren ná 2012. Verkoop van meer dan 30% van aandelen binnen een half jaar na een investering waarop een HIR wordt afgeboekt, wordt bestreden. Er is een tegenbewijsregeling. Na verloop van 6 maanden is het bewijs aan de inspecteur.
 • Tip: overweeg een verlengd boekjaar 2012, dan heeft u meer tijd om de HIR te benutten.

Overdrachtsbelasting

 • Het tarief overdrachtsbelasting wordt: 2% voor woningen en aanhorigheden (permanent, was tijdelijk).
 • Voor overig vastgoed blijft het tarief 6%.
 • Doorverkoopregeling (vrijstelling) van 6 maanden naar 36 maanden.
 • Doorverkoopregeling geldt vanaf 1 september 2012 en geldt voor zowel woningen als andere panden.

Loonbelasting

 • De eindheffing (werkgeversheffing) voor excessieve vertrekvergoedingen wordt 75% (was 30%).
 • Het toptarief wordt (eenmalig?) 68% in plaats van 52% voor inkomen boven € 150.000. De verloning vindt plaats in maart 2013. Peildatum is (jaarloon) 2012, inkomsten uit verbonden lichamen worden samengeteld.
 • Afstempeling pensioen in eigen beheer wordt mogelijk in 2013 - 2015. Bij ingang van het pensioen moet men onderdekking aantonen. Onderdekking door verliezen op beleggingen is acceptabel, een tekort als gevolg van dividenduitkeringen en als gevolg van afwaardering van vorderingen op gelieerde vennootschappen is geen reden voor afstempeling.
 • Afdrachtvermindering onderwijs: wordt in 2013 verminderd met 3,41%, in 2014 wordt deze afgeschaft.
 • Verlenging doorverkoopregeling van 6 maanden naar 36 maanden.

Invordering

 • Er komt een versoepeling van het uitstelbeleid. Voorwaarden: maximaal 4 maanden, maximum € 20.000, er mogen geen dwangbevelen zijn opgelegd, er mag geen sprake zijn van aangifteverzuim en er mag geen sprake zijn van oninbare vorderingen door de fiscus.

Inkomstenbelasting

 • Geen invoering vitaliteitssparen.
 • Invoering werkbonus.
 • Er komt een nieuwe overgangsregeling voor de levensloopregeling.
 • Vervallen automatische verlening VAR na drie jaar.
 • Invoering webmodule VAR in de loop van 2013.

Eigenwoningregeling

 • Schuld: op of na 1 januari 2013 alle eigenwoningschuld (en rente aftrekbaar) als deze in 30 jaar annuïtair en volledig wordt afgelost.
 • Aflossing contractueel vastleggen en ook daadwerkelijk doen. Het is dus geen forfaitaire benadering!
 • Afschaffing kapitaalverzekering / banksparen eigen woning.
 • Bijleenregeling blijft in werking.
 • Eerbiedigende werking in 2012 bestaande regelingen (aflossingsvrij, KEW). Let op: de letterlijke wettekst geeft aan dat de voor toepassing van de eerbiedigende werking de lening geheel moet worden overgesloten, maar de Staatssecretaris heeft toezegd, dat gedeeltelijke oversluiting ook onder het overgangsrecht valt. Prettig voor DGA's die willen herfinancieren bij de "eigen B.V.". 
 • Deel niet behorend eigenwoningschuld gaat naar box 3.
 • Tegenbewijs bij onvoldoende betalingscapaciteit (werkloosheid) of "onbedoelde fouten".
 • Tijdelijke huur: geen aflossingseis gedurende huurperiode.
 • Hypotheek bij niet-bank instelling (dus bij eigen B.V. of ouders): leningsovereenkomst registreren bij fiscus, anders geen renteaftrek bij betaler. Geldt alleen voor nieuwe hypotheken.
 • Voor alle hypotheken geldt dat het BSN-nummer van de geldverstrekker moet worden vermeld (geldt trouwens straks voor alle aftrekposten, dus ook voor alimentatiebetalingen e.d.!). 
 • Huwen en erven: bestaande gevolgen ongewijzigd, geen sprake van verwerving en vervreemding.
 • Geen wijziging erfpacht. Erfpachtconstructie DGA met eigen woning blijft mogelijk (BNB 2012/201).

Nieuws (7 december 2012)

Nog tot 1 april 2013 kan een op 31 december 2012 bestaande aflossingsvrije hypotheek worden omgezet in een (bank)spaarhypotheek met behoud van de tot 2013 geldende gunstige regels voor hypotheekrenteaftrek. Dat deelde minister Blok aan de Eerste Kamer mee. Uw situatie valt weliswaar mogelijk onder de overgangsregeling, maar u heeft dus nog even tijd om uw hypotheek gereed te maken voor een systeem dat fiscaalvriendelijk kapitaal opbouwen mogelijk maakt, door middel van banksparen in box 1.

Schenk- en erfbelasting

 • Leeftijdsgrenzen verhoogde vrijstellingen van 18-35 naar 18-40 jaar.
 • Geldt ook voor aanvullende schenking woning.
 • Vrijstelling schenking woning ook bij schenking woning (in plaats van schenking koopsom).
 • Vrijstelling schenking woning geldt ook als gewone vrijstelling eerder is gebruikt.

Formeel recht en invordering

 • Er komt een mogelijkheid om voor het indienen van de aangifte een boete op te leggen.
 • Recidive bij fraude bij toeslagen wordt met maximaal 150% beboet.
 • De positie van de fiscus bij bodemrecht wordt versterkt.
 • Er komt een meldingsregeling voor zekerheidshouders.

Verhuurdersheffing

 • Bij bezit van 10 of meer woningen.
 • Grondslagheffing wordt de WOZ-waarde, minus 10% gemiddelde waarde.
 • Tarief: 0,014% in 2013 en 0,231% (naar verwachting) in 2014.

In het regeerakkoord is opgenomen

 • Geen invoering vitaliteitssparen.
 • Beperkingen innovatieregelingen.
 • Invoering winstbox voor ondernemers in 2015.
 • Geen forensentax.
 • Doorwerkbonus voor werknemer 60-65 jaar.
 • Vanaf € 100.000 geen fiscaal begeleid pensioen opbouwen.
 • Vanaf 2014 afbouw aftrekpercentage hypotheekrente van 52% naar 42%.
 • Bij restschuld na verkoop woning nog aftrek van hypotheekrente over 10 (eerder voorstel: 5 jaar) jaar. Invoering (in afwijking van de wettekst) al per 29 oktober 2011.
 • Restschuld is wel box 1 schuld, maar geen "eigenwoningschuld". Gevolgen schenkingvrijstelling onduidelijk, geen invloed op bijleenregeling. 
 • Zorgtoeslag blijft.
 • Tarieven IB blijven 42% en 52%.
 • Verhogingen arbeidskorting en algemene heffingskorting.
 • Afbouwing algemene heffingskorting voor middeninkomens.
 • Bij inkomen boven ca. € 110.000 afbouw arbeidskorting tot nihil.

Deel deze pagina

Laatste update op 06-11-2015
Artikel gemaakt op 26-11-2012
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Belastingen in 2013

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap