print sitemap zoeken disclaimer contact

De werking van de baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Nieuws "Geen BIK regeling" d.d. 28 mei 2021

De BIK regeling gaat niet door en wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken. De Europese Commissie schijnt de regeling als ongeoorloofde staatssteun te zien. Voorstel is nu dat werkgeverspremies (Algemeen werkloosheidsfonds / Awf premie) voor werkgevers wordt verlaagd, maar dan pas per 1 augustus 2021.  En wat als u al heeft geinvesteerd ? Wij zullen dit nog onderzoeken. Meer informatie in deze kamerbrief.  De lage Awf-premie over het loon van werknemers met een vast contract wordt verlaagd van 2,7% naar 0,34%. Het premiepercentage over het loon van andere werknemers daalt van 7,7% naar 5,34%. Dit is nog niet definitief.

Hoe werkt de BIK regeling?

Wij gaan in dit artikel in op de werking van de baangerelateerde investeringskorting (BIK-regeling). In andere artikelen gaan wij nader in op:

Belangrijke begrippen bij de baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Er zijn vier belangrijke begrippen bij de BIK-regeling:

 • BIK-afdrachtvermindering: de afdrachtvermindering voor de baangerelateerde investering.
 • BIK-inhoudingsplichtige: een inhoudingsplichtige voor de loonbelasting, die ook belastingplichtige is voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting, dan wel daarvan deel uitmaakt, die gebruik zou kunnen maken van de KIA. Bij de beoordeling of gebruik kan worden gemaakt van de KIA, wordt de tabel buiten beschouwing gelaten.

Voorbeelden BIK-inhoudingsplichtigen

Een fiscale beleggingsinstelling is uitgezonderd van toepassing van de KIA. Zij kan dus geen BIK-inhoudingsplichtige zijn en van de BIK geen gebruikmaken.

 • BIK-verklaring: de verklaring die door RVO wordt afgegeven op verzoek van de BIK-inhoudingsplichtige.
 • Baangerelateerde investering: dit begrip sluit aan bij het investeringsbegrip voor de KIA, waarbij geldt dat het om een investering moet gaan in een door niets of niemand eerder gebruikt bedrijfsmiddel. Wij behandelen het investeringsbegrip in een afzonderlijk artikel.

De baangerelateerde investeringskorting (BIK) bij een samenwerkingsverband

De investeringen die de vennoten van (bijvoorbeeld) een VOF doen, worden aangemerkt als investeringen door het samenwerkingsverband. Hiertoe kunnen ook investeringen in het buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen van een vennoot worden meegenomen.

Wanneer kunt u de baangerelateerde investeringskorting (BIK) gebruiken?

Om aanspraak te maken op de BIK-afdrachtvermindering, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

Er is sprake van een nieuwe investering in een bedrijfsmiddel. Wij gaan in een afzonderlijk artikel in op dit investeringsbegrip. Wij raden aan van dit begrip goed kennis te nemen, om verrassingen achteraf te voorkomen;

 • De investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020. Dit moet u aannemelijk kunnen maken;
 • De investering per bedrijfsmiddel bedraagt ten minste € 1.500. Goedkopere investeringen tellen voor de BIK-regeling niet mee. De kosten dienen ook daadwerkelijk op de BIK-inhoudingsplichtige te drukken;
 • De BIK-aanvraag dient te zien op een investeringsbedrag van in totaal ten minste € 20.000. De aanvraag ziet op alle investeringen van ten minste € 1.500 in het betreffende tijdvak;
 • De investering kent een laatste betaaldatum in de periode tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022. Derhalve is volledige betaling vereist om de BIK toe te mogen passen;
 • Binnen zes maanden na de volledige betaling van de investering moet het bedrijfsmiddel in gebruik zijn genomen.

Daarmee is de BIK-regeling duidelijk gericht op investeringen op de kortere termijn. Langdurige projecten en eerder gerealiseerde investeringen blijven buiten de regeling.

Hoe hoog is de baangerelateerde investeringskorting (BIK)?

De baangerelateerde investeringskorting kent twee tarieven:

 • 3% van het investeringsbedrag tot en met € 5.000.000 per kalenderjaar;
 • 2,44% van het investeringsbedrag dat € 5.000.000 te boven gaat per kalenderjaar.

Hoe vraag ik de baangerelateerde investeringskorting (BIK) aan?

Het bedrijf dat van de BIK-regeling gebruik wenst te maken doet een aanvraag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De aanvraag mag zien op meerdere investeringen. Het is voor ieder bedrijf mogelijk om één keer per kwartaal een aanvraag bij de RVO in te dienen. De RVO controleert de aanvraag en geeft bij goedkeuring een BIK-verklaring af. De BIK-verklaring is nodig om de BIK toe te mogen passen op de loonaangifte. Wij gaan op de BIK-verklaring in een afzonderlijk artikel nader in.

Hoe pas ik de baangerelateerde investeringskorting (BIK) toe?

U kunt de BIK-afdrachtvermindering alleen toepassen met een BIK-verklaring. Op het verkrijgen van deze verklaring bij de RVO, zijn wij in een afzonderlijk artikel ingegaan. De afdrachtvermindering op de loonheffing dient te worden gerealiseerd in het kalenderjaar waarin de verklaring is verkregen. Daarbij geldt een tweestappenbenadering. In beginsel moet de afdrachtvermindering te gelde worden gemaakt in de nog resterende loonaangifte(n) in het kalenderjaar. Het kan echter voorkomen dat dan een restant afdrachtvermindering overblijft. Dit restant kunt u niet meenemen naar een volgend kalenderjaar. Het is wel mogelijk om, door middel van correctieberichten op de loonaangifte over eerdere tijdvakken in het kalenderjaar, de BIK alsnog te benutten. De BIK-afdrachtvermindering kan er niet toe leiden dat u geld van de Belastingdienst ontvangt. De BIK vermindert de af te dragen loonheffingen, maar niet verder dan tot nihil.

Voorbeeld toepassen BIK in een kalenderjaar

U krijgt in november 2022 een BIK-verklaring. U doet loonaangifte per maand. Op basis van de hoofdregel dient u de BIK-afdrachtvermindering in november en december 2022 te benutten. Stel nu dat u daardoor niet het gehele bedrag benut. Dan mag u door middel van correctieberichten de BIK verwerken in de overige maanden (tijdvakken) over 2022.

Voor het kalenderjaar 2021 geldt een bijzonderheid. In de loonaangifte is de rubriek BIK-afdrachtvermindering nog niet beschikbaar. Ontvangt u in 2021 een BIK-verklaring, dan moet u de rubriek afdrachtvermindering zeevaart gebruiken.

Aangezien toepassing van de BIK niet afhankelijk is van de hoogte van de winst, maar van de loonheffingen, kan de regeling ook worden gebruikt door verlieslijdende ondernemingen. Aangezien het in dienst hebben van voldoende werknemers voor een voldoende loonsom wel een vereiste is, kan het zijn dat de kapitaalintensieve sector minder profiteert van de BIK-regeling dan de arbeidsintensieve sectoren.

Voorbeeld berekening en verwerking BIK


Een BIK-inhoudingsplichtige draagt op jaarbasis € 80.640 af aan loonheffingen. Deze inhoudingsplichtige kan tot een investering van € 2.688.000 optimaal profiteren van de BIK-regeling, aangezien de korting 3% bedraagt.

De BIK verlaagt de loonheffingen. Hierdoor stijgt de winst van de onderneming. Deze winst is belast met vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting. Het voordeel van de BIK vloeit daarmee deels terug naar de Belastingdienst.

De baangerelateerde investeringskorting (BIK) en afschrijven

De wet regelt dat de BIK niet behoort tot de aanschaffingskosten van een bedrijfsmiddel en niet wordt gerekend tot het investeringsbedrag van een bedrijfsmiddel. Hierdoor heeft de BIK geen invloed op de afschrijvingsbasis van het bedrijfsmiddel. Dit werkt onder meer door naar de regeling van de willekeurige afschrijving.

Tot wanneer kan ik de baangerelateerde investeringskorting (BIK) gebruiken?

De BIK eindigt per 1 januari 2023. Met betrekking tot investeringen die in 2022 zijn gedaan en die recht geven op de BIK kan nog tot drie maanden na 2022 een aanvraag worden ingediend.  

Heeft u vragen over de BIK regeling?

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Vennootschapsbelasting BIK De werking van de BIK

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap