print sitemap zoeken disclaimer contact

De baangerelateerde investeringskorting en de BIK-verklaring

Nieuws "Geen BIK regeling" d.d. 28 mei 2021

De BIK regeling gaat niet door en wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken. De Europese Commissie schijnt de regeling als ongeoorloofde staatssteun te zien. Voorstel is nu dat werkgeverspremies (Algemeen werkloosheidsfonds / Awf premie) voor werkgevers wordt verlaagd, maar dan pas per 1 augustus 2021.  En wat als u al heeft geinvesteerd ? Wij zullen dit nog onderzoeken. Meer informatie in deze kamerbrief.

Verklaring BIK regeling

Wij gaan in deze bijdrage over de BIK nader in op de BIK-verklaring. In afzonderlijke artikelen behandelen wij de volgende aspecten van de BIK-regeling:

De rol van de BIK-verklaring bij de baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Het bedrijf dat de BIK wenst te gebruiken dient een aanvraag te doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De voorwaarden hebben wij behandeld in het artikel over de werking van de BIK-regeling. De RVO behandelt alle aanvragen en geeft bij goedkeuring een BIK-verklaring af. Op basis van deze verklaring kan de inhoudingsplichtige (het bedrijf) de BIK-afdrachtvermindering toepassen op de loonaangifte.

De Belastingdienst controleert aan de hand van de afgegeven BIK-verklaringen of de inhoudingsplichtige de juiste bedragen toepast in de loonaangifte. Deze methode lijkt sterk op de methodiek die wordt toegepast bij de WBSO (de S&O-afdrachtvermindering). Met de BIK-verklaring kan de afdrachtvermindering worden toegepast. Toepassing dient te geschieden in het jaar waarin de RVO de verklaring afgeeft.

Waaruit bestaat een BIK-verklaring?

Een BIK-verklaring bestaat uit vier onderdelen:

  • Het totaalbedrag van de investeringen die in de aanvraag zijn opgenomen;
  • Het jaar waarop de verklaring ziet;
  • Het bedrag van de BIK-afdrachtvermindering en een berekening hiervan;
  • De toedeling van de BIK-afdrachtvermindering over de onderdelen van een fiscale eenheid, mits van toepassing.

Voor welke periode vraag ik een BIK-verklaring aan?

U kunt maximaal één keer per kwartaal, dus vier keer per jaar, een BIK-verklaring aanvragen. Soms zal het aantrekkelijk zijn om niet ieder kwartaal een aanvraag te doen, omdat u niet ieder kwartaal voldoet aan het minimuminvesteringsbedrag.

Voorbeeld aanvraag BIK-verklaring

U kunt in januari 2022 een aanvraag doen voor uw investeringen over geheel 2021. U kunt dan in februari 2022 nog prima een verklaring aanvragen voor investeringen over 2022 tot en met dat moment. Daarna dient u te wachten tot het volgende kwartaal met het doen van een volgende aanvraag.

Wanneer kan ik een BIK-verklaring aanvragen?

De regering ziet in dat de RVO enige tijd nodig heeft om zich voor te bereiden op de BIK-regeling. Dat kan lastig zijn, omdat investeringen vanaf 1 oktober 2020 in aanmerking kunnen komen voor de BIK, mits de laatste betaling is gedaan op of na 1 januari 2021. De regering heeft in de regeling opgenomen dat de aanvraag voor een BIK-verklaring voor het eerst kan plaatsvinden vanaf 1 september 2021.  

Hoe vraag ik een BIK-verklaring aan?

U kunt de BIK-verklaring alleen online aanvragen. De RVO zal hiervoor een elektronisch loket openen. Het loket gaat, naar verwachting, op 1 september 2021 open.

Hoe lang doet de RVO over een aanvraag BIK?

De hoofdregel is dat RVO binnen 12 weken een besluit neemt. De regering heeft echter de mogelijkheid opengehouden om deze termijn te kunnen verlengen waar nodig. Eén van de redenen om de termijn te verlengen is de situatie waarin de aanvrager bezwaar heeft ingediend tegen een eerdere BIK-verklaring.

Termijnen bij de BIK-verklaring

U kunt uw investeringen opsparen en in één keer een vraag doen. Dit beschreven wij eerder in dit artikel al. Wel moet u een aanvraag uiterlijk doen binnen drie kalendermaanden na afloop van het kalenderjaar waarin u de volledige betaling van uw investering heeft gedaan. De regeling kent geen clausule die bijvoorbeeld een verschoonbare termijnoverschrijding mogelijk maakt. Deze driemaandentermijn is daarmee een (hele) harde.

Heeft u vragen over de BIK regeling

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Vennootschapsbelasting BIK De BIK-verklaring

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap