print sitemap zoeken disclaimer contact

Tips aangifte 2004 DGA en BV

05-11-2004

Eindejaarstips 2004 voor een directeur-grootaandeelhouder

Bij deze tips ben ik uitgegaan van het door de Tweede Kamer aanvaarde wetsvoorstel Belastingplan 2005. Dit voorstel moet nog wel in de Eerste Kamer worden behandeld, maar wijzigingen zijn niet meer te verwachten.

Winst 2004 laag en 2005 hoog

In 2004 is het tarief voor de Vennootschapsbelasting hoger dan in 2005. Als u de mogelijkheid heeft stel dan winsten in 2004 uit naar 2005, dit kan middels voorzieningen, pensioendotaties, waardering voorraad, etc.


Kinderopvang 2005

Bent u als DGA voornemens een kinderopvangregeling in te voeren of een bestaande regeling te wijzigen, dan is het zinvol ermee rekening te houden dat wanneer in 2005 ook uw partner in een privaatrechtelijke dienstbetrekking (bijvoorbeeld bij uw BV) werkzaam is, u wellicht in aanmerking komt voor de (aanvullende) tegemoetkoming van de Belastingdienst in de kosten van kinderopvang. Meestal is het beter om door de BV geen vergoeding toe te kennen, de vergoeding van de belastingdienst is dan hoger !!!

Pensioen

Neem uw pensioenregeling onder de loep, in 2006 worden er wijzigingen doorgevoerd waarbij de situatie ultimo 2004 als basis zal dienen. Laat u met name het prepensioen, overbruggingspensioen en ouderdomspensioen optimaliseren. U kunt bijvoorbeeld denken aan inkoop van pensioen. Optimalisering is met name van belang omdat de op 31 december 2004 bestaande pensioenregelingen maatgevend zijn voor de toepassing van het overgangsrecht. Daarnaast is het van belang dat als nog geen pensioen is toegezegd, alsnog een toezegging vóór 1 januari 2005 wordt gedaan. Een toezegging van voor deze datum zal namelijk tot een hoger pensioen leiden dan een toezegging van na 1 januari 2005.

Giften via BV

In prive zijn giften relatief duur, in de BV valt dit mee. Voor de BV geldt een drempel van € 227 (maximum 6% van de winst). In prive is de drempel 1% van het (verzamel) inkomen. met een minimum van € 60 en een maximum van 10% van uw inkomen. De praktijk leert dat in prive giften niet snel aftrekbaar zijn.


Vergoed prive kosten

In prive betaalde telefoonkosten of ziektekosten kunnen (onder voorwaarden) door uw BV worden vergoed, overleg dit met uw adviseur.

Uitstel uitbetaling van salaris
Onder voorwaarden kunt u de uitbetaling van een deel van uw salaris (maximaal 10%) uitstellen naar een later tijdstip. Door het uitstel van belastingheffing en een eventueel lager belastingtarief kan dit een voordeel opleveren. 

Planning dividenduitkering en verkoop aanmerkelijkbelangaandelen
Als u besluit om dividend op uw aanmerkelijkbelangaandelen uit te keren, kan het aantrekkelijk zijn om de uitkering uit te stellen tot na 1 januari 2005. Hiermee kunt u voorkomen dat de verkregen middelen op 31 december 2004 en 1 januari 2005 tot de grondslag van box 3 worden gerekend. Ook in geval van verkoop van uw aanmerkelijkbelangaandelen kunt een belastingvoordeel behalen als u de verkoop uitstelt tot na 1 januari 2005. Verwacht u echter een aanmerkelijkbelangverlies, dan kan verkoop vóór 1 januari 2005 wenselijk zijn (in verband met verliescompensatie).

Uitstel aflossing of vervreemding schuld aan directeur-grootaandeelhouder
Als u overweegt om een in box 1 belaste vordering op de eigen BV af te lossen of te vervreemden, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om aflossing dan wel vervreemding uit te stellen tot na 1 januari 2005. Hiermee kunt u voorkomen dat de verkregen middelen op 31 december 2004 en 1 januari 2005 in box 3 worden belast.

Herziening keuze auto van de zaak of privé-auto
Als gevolg van  de wijzigingen in 2004 en de aankomende wijzigingen in 2006 kan het verstandig zijn om een kilometeradministratie voor uw zakelijke auto te gaan bijhouden, daarnaast is het te overwegen om de auto naar prive over te halen (voor 31 december 2004) en de kilometers te gaan declareren. Het is even puzzelen maar het voordeel kan navenant zijn.

Belastingschulden betalen
Betaal uw belastingschulden nog in 2004. De schuld aan de belastingdienst mag u niet meenemen als box 3 schuld en als u de belastingen betaalt is uw vermogen in box 3 lager, dit levert een belastingvoordeel op. Daarnaast bedraagt de rente over de belastingschuld 3,5% (in 2005 zelfs 4,5%).

Investeren ontwikkelingslanden aantrekkelijker
Door het ondertekenen van een “Memorandum of Understanding” tussen Nederland en MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency), een onderdeel van de Wereldbank, wordt investeren in ontwikkelingslanden aantrekkelijker. Het MIGA verstrekt garanties en verzekeringen tegen politieke risico’s. Door deze samenwerking kan het Nederlandse bedrijfsleven eerder in aanmerking komen voor deze garanties en verzekeringen.
 
Achtergesteld krediet
Heeft u een bedrijf dat gezond is, maar kunt u het eigen vermogen van uw bedrijf niet uitbreiden omdat u geen nieuw aandelenkapitaal kunt aantrekken? Dan is er voor uw bedrijf de mogelijk om een achtergesteld krediet aan te vragen. Dit achtergestelde krediet wordt aangeduid als het AA-krediet. U kunt met dit krediet de financiële structuur van uw onderneming versterken. Uw bedrijf komt alleen voor een krediet in aanmerking als uw bedrijf gezond is, goed wordt geleid en ook op langere termijn een blijvende mogelijkheid tot rendement bezit. Uw bedrijf moet een winstoogmerk hebben en in Nederland gevestigd zijn. Het AA-krediet is maximaal net zo hoog als het eigen vermogen van uw onderneming. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw bank.
 
De werkkamer thuis
Met ingang van 1 januari 2005 wijzigt de systematiek van de werkkamer thuis. Onder omstandigheden kan dit tot een nadeel leiden. Heeft u thuis een werkkamer, laat uw adviseur dan nagaan of deze nieuwe regeling gevolgen heeft voor de aftrek van uw rente op de eigen woning. In een beperkt aantal gevallen kan dit namelijk het geval zijn.
 
Fictief loonregeling
De DGA krijgt een fictief salaris toegekend. Deze wordt tenminste gesteld op € 38.500. Indien de inspecteur van mening is dat dit inkomen hoger zou moeten zijn, dan moet hij dit aantonen. Het is aan u om aan te tonen dat uw inkomen lager zou moeten zijn. Let erop dat dit fictieve inkomen in beginsel geldt voor al uw BV’s, waarvoor u werkzaamheden verricht.

november 2004
mr. D.J.B. Jongbloed

Terug

Deel deze pagina

Laatste update op 17-02-2017
Artikel gemaakt op 05-11-2009
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Archief Fiscale nieuws 2004 Tips aangifte 2004 DGA en BV

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap