Volg ons op:

Twitter Updates

Voordelig schenken aan kinderen 

Schenken en toch niet

De optie kost enig denk- en rekenwerk, maar is voordelig bij een schenking in geld of effecten. Soms is vooroverleg met de Belastingdienst wenselijk. Sinds 2003 kent de wet de mogelijkheid om een schenking te doen en deze later te herroepen (terugdraaien). De schenker kan aan een schenking een voorwaarde verbinden, bijvoorbeeld “maak je studie af”. De schenking kan ook worden teruggedraaid als de ontvanger failliet dreigt te gaan of gaat scheiden. De wetgever heeft over één optie niet nagedacht, u kunt de schenking ook herroepen als belastingtruc. Stel, u schenkt een effectenportefeuille en deze daalt in waarde, u kunt dan de schenking terugdraaien en de schenkbelasting terugvragen. Vervolgens schenkt u de lagere waarde nogmaals, hierdoor heeft u een besparing op de schenkbelasting.

Vanaf 1 januari 2010 moet wel rekening worden gehouden met de voordelen die tijdens de bezitsperiode van de begiftigde zijn opgekomen, bijv. dividenden/couponrente. Per saldo is dan alleen schenkbelasting verschuldigd over de genoten voordelen.

Voorbeeld

U schenkt een effectenportefeuille van € 100.000 aan uw dochter, schenkbelasting ongeveer € 20.000. De portefeuille daalt in waarde tot € 80.000. Uw dochter heeft wel dividenden en renten ontvangen ten bedrage van € 10.000. U herroept de schenking en ontvangt een bedrag van € 19.000 aan schenkingbelasting terug van de Belastingdienst. Dit bedrag bestaat uit het eerder betaalde schenkbelasting van € 20.000, verminderd met de schenkbelasting over de ontvangen dividenden/rente van € 1.000. Vervolgens schenkt u de effectenportefeuille van € 80.000, schenkbelasting alsdan € 16.000. Een besparing van € 3.000.

Overlijdensrisicoverzekering

Deze structuur werkt met name goed bij kinderen en ouders, maar ook bij samenwoners en echtelieden. Via deze weg kan bij overlijden onbelast een vermogen worden opgebouwd. Een uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering is voor de premiebetaler / ontvanger “gratis”, hierover is dus geen erfbelasting verschuldigd. De premies mogen dan niet ten laste zijn gekomen van de overledene. Ook niet via een finaal verrekenbeding in de huwelijksvoorwaarden. Onder omstandigheden mag uw partner (premiebetaler) zelf als verzekeraar optreden, u heeft dan dus geen verzekeringsmaatschappij nodig. Deze structuur is in de rechtspraak ontstaan en moet worden opgezet door een fiscaal expert. Bij deze structuur moet het verschaffen van financiële zekerheid voor uw partner de reden zijn, en dus niet belasting besparen.

Kind met studieschuld

Als uw zoon of dochter een studielening heeft, dan kunt u (veelal) zonder schenkbelasting een schenking aan hem of haar overmaken. De belastingwet kent een vrijstelling voor schenkingen aan iemand die niet in staat is zijn schulden te betalen. Als uw zoon of dochter een negatief vermogen heeft, kunt u van de vrijstelling gebruik maken. Laat een deskundige er nog even naar kijken, de uitvoering van deze structuur luistert nauwkeurig.

Artikel datum : 14-01-2007 | Artikel laatst gewijzigd : 08-05-2019

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen