print sitemap zoeken disclaimer contact

U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Header Coronavirus en belastingen
6423 Coronavirus en belastingen https://www.jongbloed-fiscaaljuristen.nl/actueel/coronavirus_en_belastingen/

Ondersteuning ondernemer en ZZP'er bij financiële problemen coronavirus

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo regeling)

Veel ZZP'ers en ondernemers komen in de financiële problemen. Dit is nu al direct te merken in de cultuursector, horeca, kappers, etc. De overheid komt hierom met een tijdelijke ondersteuningsmaatregel voor deze groep ondernemers.

Financiële ondersteuning ZZP'ers (en DGA?) bij coronaproblemen

 • De maatregel geldt voor ondernemers en ZZPers en DGA (laatste lees hier)
 • De maatregel wordt uitgevoerd door de gemeente.
 • De maatregel geldt voor 3 maanden (dus tot 1 juni 2020).
 • De tijdelijke maatregel vindt haar basis in het besluit bijstandverlening zelfstandigen 2014.
 • Toets levensvatbaarheid onderneming is niet van toepassing (artikel 2 Bbz).
 • Uitkering wordt binnen 4 weken verstrekt en kan maximaal 13 weken duren.
 • Maximale ondersteuning € 1.500 netto per maand.
 • De ondernemer moet zijn gestart voor 1 januari 2020
 • De ondernemer - die in Nederland woont - moet tenminste 18 jaar oud zijn en nog geen AOW ontvangen
 • De ondernemer kan een lening krijgen van maximaal € 10.157.

Volgens de site van het ROZ in Hengelo geldt deze maatregel ook voor een DGA met tenminste 50% van de aandelen. Of dit landelijk zo is is thans niet duidelijk.  

Terugbetalen van de uitkering

De uitkering hoeft niet te worden terugbetaald. De lening moet wel worden terugbetaald.

Welke informatie aanleveren voor Tozo regeling

 • Kopie ID bewijs
 • Uitdraai Kamer van Koophandel
 • Gezinssamenstelling
 • Informatie (ook financieel) over uw bedrijf en de personeelsleden

Wanneer geen recht op Tozo regeling ?

 • u werkt niet minimaal 1.225 uur voor uw bedrijf
 • in sommige gevallen als u ook een dienstbetrekking heeft
 • u woont niet in Nederland, ondernemers die in Belgie of Duitsland wonen komen niet in aanmerking voor de regeling
 • u bent nog geen 18 jaar en/of bent met pensioen
 • u bent na 1 januari 2020 gestart
 • u heeft voldoende inkomen (er is geen vermogens- partnertoets)

Noodloket ondernemers

Er komt ook een noodloket voor ondernemers. De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000. Dit betreft een gift die niet hoeft te worden terugbetaald. De regeling geldt voor ondernemers in bepaalde groepen, zoals horeca. De onderneming moet wel een fysieke ruimte / inrichting hebben buiten de eigen woning.

Bron Tozo regeling

Uitleg rijksoverheid d.d. 25 maart 2020

Wie kan een beroep doen op de Tozo regeling

Ondersteuning ZZper corona Tozo regeling [news] 2020-03-23 0000-00-00 0000-00-00 6441

De economische maatregelen inzake het coronavirus

Laatste update van dit artikel is 6 april 2020

Welke maatregelen zijn er voor ondernmers tijdens corona crisus

Deze maatregelen zijn op 12 en 17 maart 2020 bekend gemaakt en worden de komende weken verder ingevuld. Wij zullen deze pagina continue bijwerken en voorzien van tips of aandachtspunten. De maatregelen zijn bedoeld voor alle ondernemers, van ZZP'er tot het grootbedrijf. In de kern:

 1. Eenvoudig uitstel van betaling voor belastingen;
 2. Leningen met staatsgarantie.
 3. WW-uitkeringen voor werknemers die in dienstbetrekking blijven.

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

 • De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) is opvolger werktijdverkorting.
 • Aanvraag bij het UWV.
 • Maximale periode 3 maanden.
 • Te verwachten omzetverlies minimaal 20% sinds 1 maart 2020, in vergelijking met omzet 2019.
 • Maximale compensatie 90% van de loonsom.
 • Concernregeling (dus omzetdaling binnen concern)
 • Aanvraag met loonbelasting nummer  / aansluiting
 • Voorschot van UWV 80%, achteraf wordt vastgesteld of er sprake is van een omzetverlies
 • Voor grote aanvragen is een accountantsverklaring vereist
 • Vergoeding wordt betaald aan werkgever, werkgever moet ook lonen doorbetalen.
 • Werkgever mag gedurende de 3 maanden personeel niet ontslaan (i.v.m. bedrijfseconomische reden).
 • Aanvragen via UWV (nog niet mogelijk, schatting deze week) . Op 6 april 2020 ging de site van het UWV open U kunt de now regeling hier aanvragen. Op de algemene pagina treft u een korte toelichting aan. 

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

 • Regeling speciaal voor ZZP'ers (tijdelijke bijstandsuitkering).
 • Regeling wordt uitgevoerd door gemeenten.
 • Aanvullende inkomensondersteuning zonder toets levensvatbaarheid
 • Maximale periode 3 maanden
 • Uitkering binnen 4 weken
 • Maximale uitkering € 1.500 per maand (netto)  
 • Aanvulling voor levensonderhoud tot sociaal minimum.
 • Geen vermogenstoets.
 • Geen terugbetalingsverplichting.
 • Geen toets inkomen partner.
 • Extra oplossing: lening (maximaal € 10.157)  tegen lage rente.
 • Aanvragen bij gemeente (VNG en Divosa)  
 • Verdere voorwaarden en hoe aanvragen? Nog niet bekend.

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

 • Eenvoudige wijze van uitstel van betaling aanvragen.
 • Er hoeft geen zekerheid te worden verstrekt.
 • U dient een verzoek in tot het verkrijgen van uitstel van betaling voor belastingen.
 • Geldt voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.
 • De invordering wordt direct na indienen van het verzoek stopgezet.
 • Invorderings- en belastingrente gaat van 4% naar ongeveer 0%.
 • Verzuimboete hoeven niet te worden betaald resp. worden verminderd indien opgelegd.
 • Bewijsmateriaal (de deskundigenverklaring) mag u later verstrekken, namelijk binnen 4 weken. Let op, dit kan vervelend uitpakken, lees dit artikel !  

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

 • De nieuwe regeling is van kracht sinds 16 maart 2020.
 • De overheid staat hierbij borg voor 90% van dit borgstellingskrediet, dit was 50%.
 • U kunt als ondernemer een beroep hierop doen bij een overbruggingskrediet of verhoging van de rekening-courant.
 • De aanvraag moet worden ingediend bij uw bancaire instelling.
 • De maximale looptijd is 12 maanden, deze is nu verruimd tot 24 maanden. 
 • De regeling is bedoeld voor MKB-bedrijven met maximaal 250 werknemers (met jaaromzet van maximaal € 50 miljoen of balanstotaal van € 43 miljoen).
 • Maximum is tijdelijk verhoogd van € 1 miljoen tot € 1,5 miljoen.
 • Ook voor grote bedrijven mogelijkheid tot financiering van maximaal € 150 miljoen per onderneming
 • Aantal overige voorwaarden wordt versoepeld.
 • De regeling is geldig tot en met 1 april 2021.
 • Er is € 1,5 miljard beschikbaar (was € 400 miljoen).
 • Verdere voorwaarden en hoe aanvragen? Nog niet bekend, navragen bij uw bancaire instelling.

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

 • Specifieke regeling voor kredieten bij Qredits.
 • Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers.
 • Er komt een tijdelige kredietregeling voor kleine ondernemers.
 • Uitstel van aflossing gedurende 6 maanden.
 • Rente over de lening maximaal 2%.
 • Geldt voor bestaande kredieten, en vermoedelijk ook voor nieuwe aanvragen.

6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

 • Regeling inzake tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal.
 • Regeling valt onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL).
 • Is bedoeld voor agrarische ondernemers.
 • Verdere voorwaarden en hoe aanvragen? Nog niet bekend, navragen bij uw bancaire instelling.

7. Toeristenbelasting en cultuursector

 • Dit is nog geen maatregel maar een denkrichting.
 • Gaat om stopzetten of tijdelijk intrekken van de toeristenbelasting.
 • Mogelijk worden bestaande gemeentelijke belastingen ingetrokken of stopgezet (tijdelijk).
 • Er wordt gekeken naar specifieke maatregelen voor de cultuursector.
 • Verdere voorwaarden zijn nog niet bekend.

8. Compensatieregeling getroffen sectoren

 • Er komt een speciale regeling voor de horeca, reisbranche, etc. Hoe de regeling eruit gaat zien is onduidelijk.
 • Vergoeding € 4.000 per ondernemer (invulling en termijn onduidelijk)
 • De vergoeding is een gift
 • Verdere voorwaarden zijn niet bekend
 • Regeling wordt uitgevoerd door RVO

9. WW premie differntiatie

 • Werkgevers betalen sinds 1 januari verschillende WW premeis (vaste contracten laag en flexibele hoog)
 • Bij overwerk (meer dan 30%) van vaste werknemers (met terugwerkende kracht) hoge premie betalen, deze bepaling wordt aangepast, vermoedelijk in bepaalde sectoren (zorg / supermarkten)

Dit bericht wordt nog aangevuld zodra er meer duidelijk is.

Nieuwe maatregelen coronavirus [news] 2020-03-17 0000-00-00 0000-00-00 6426

Het coronavirus en ontslag

Het coronavirus heeft Nederland inmiddels bereikt. De effecten van het virus zijn helaas niet alleen van gezondheidstechnische aard. Een aantal sectoren wordt direct in de omzet geraakt doordat activiteiten worden geannuleerd of opgeschort. Ook het wegvallen van opdrachten kan catastrofale gevolgen hebben, immers geen omzet en wel kosten leiden met name binnen het MKB tot een zorgwekkende situatie; hoe lang kan het worden uitgezongen?

Werkgever krijgt tegemoetkoming voor loonkosten bij problemen door coronavirus gedurende maximaal 24 weken

Normaal ondernemersrisico en ontslaan werknemers

Met een wereldwijd effect van dit virus kan niet meer worden gesproken van een normaal ondernemersrisico. Dit is ook onderkend door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Vergunning arbeidstijdverkorting door coronavirus

Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan een vergunning voor arbeidstijdverkorting worden aangevraagd. Voorwaarden voor de vergunning zijn:

 • Er is sprake van buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend; en
 • Dat gedurende tenminste 2 kalenderweken, maar gedurende maximaal 24 kalenderweken, ten minste 20% van de aan werkgever ter beschikking staande arbeidscapaciteit niet kan of naar verwachting niet zal kunnen worden benut.

De vergunning voor arbeidstijdverkorting geldt voor een periode van maximaal 6 weken.

WW-uitkering en coronavirus

De werkgever kan direct de ontvangst van de vergunning voor werktijdverkorting bij het UWV melden. Het UWV maakt, als aan de voorwaarden wordt voldaan, de WW-uitkeringen aan de werkgever over. De werknemers blijven dus gewoon in dienst; zij merken financieel dus weinig van de werktijdverkorting: zij ontvangen gewoon hun loon. De werkgever krijgt met de regeling een tijdelijke tegemoetkoming (tegemoetkoming in de loonkosten) voor het wegvallen voor een belangrijk deel van zijn omzet.

Bronnen arbeidstijdverkorting en coronavirus

Aanvragen werktijdverkorting en WW-uitkering door coronavirus

Aanvraagformulier werktijdverkorting door coronavirus

Corona en tegemoetkoming werkgever [news] 2020-02-29 0000-00-00 0000-00-00 6371

Borgstellingskrediet i.v.m. coronacrisis

Indien een BV of ondernemer te weinig zekerheden kan bieden (onderpand) om geld bij een banciare instelling te lenen. De Nederlandse staat wil borg staan, dit maakt het financieren eenvoudiger.  De borg van de overheid bedraagt 90% van het borgstellingskrediet.

Kleine en middelgrote bedrijven die in de financiële problemen komen door de gevolgen van het coronavirus kunnen financiële hulp krijgen. De overheid gaat (deels) garant staan voor leningen die deze MKB-bedrijven kunnen aangaan om deze periode te overleven. Via een financieringsaanvraag bij uw bank kunt u van de regeling gebruik maken.

MKB-bedrijf kan eenvoudiger en sneller een financiering krijgen  

Nieuwe maatregel per 7 april 2020

Het kabinet heeft op 7 april het volgende bekend gemaakt

 • De premie voor de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) zal worden verlaagd van 3,9% naar 2%. Met deze verlaging wordt financiering toegankelijker voor ondernemers. Ook wordt banken verzocht beperkt kosten in rekening te brengen.
 • Daarnaast wordt het garantiebudget van de BMKB verhoogd van de beschikbare 765 miljoen euro naar 1,5 miljard euro.
 • Ook is besloten dat non-bancaire financiers zich kunnen accrediteren om hun bestaande klanten te financieren onder de coronamodule van de BMKB.

Corona-lening voor MKB-bedrijven

De overheid heeft in een brief d.d. 12 maart 2020 laten weten dat er speciale kredieten komen voor MKB-bedrijven. Het borgstellingskrediet wordt redelijk verruimd. De nieuwe regeling ziet er als volgt uit:

 • De nieuwe regeling is van kracht sinds 16 maart 2020.
 • Onder de huidige regeling is het borgstellingskrediet 50% van het krediet.
 • De overheid staat hierbij borg voor 90% van dit borgstellingskrediet.
 • In de nieuwe regeling wordt het percentage van 50% verhoogd tot 75%.
 • U kunt als ondernemer een beroep hierop doen bij een overbruggingskrediet of verhoging van de rekening-courant.
 • De aanvraag moet worden ingediend bij uw bancaire instelling.
 • De maximale looptijd is 12 maanden, is nu verruimd tot 24 maanden. 
 • De regeling is bedoeld voor MKB-bedrijven met maximaal 250 werknemers (met jaaromzet van maximaal € 50 miljoen of balanstotaal van € 43 miljoen).
 • Maximum is tijdelijk verhoogd van € 1 miljoen tot € 1,5 miljoen.
 • Aantal overige voorwaarden wordt versoepeld.
 • De regeling is geldig tot en met 1 april 2021.

Aanvragen borgstellingskrediet

De Nederlandse banken (ABN AMRO, ING, Deutsche bank, Riverbank, Triodos bank en Rabobank) zullen uw aanvraag verzorgen en een verzoek om toepassing van deze regeling aanvragen bij RVO.

Verlaging

Contact met onze corona-specialisten

Bron borgstellingskrediet coronavirus

Brief Ministerie d.d. 12 maart 2020 inzake MKB krediet

Informatie RVO inzake borgstellingskrediet

Borgstellingskrediet MKB ivm corona [news] 2020-03-16 0000-00-00 0000-00-00 6408

Melding betalingsonmacht door coronavirus

Nieuws 8 april 2020

Geen melding betalingsonmacht nodig

Het ministerie van Financiën heeft laten weten dat het apart melden van betalingsonmmacht niet meer nodig is. Als een ondernemer derhalve uitstel van betaling heeft gevraagd, voor bijvoorbeeld omzetbelasting/ loonbelasting februari 2020,  hoeft het formulier inzake de melding van betalingsonmacht niet te worden ingevuld. Dit geldt voor zowel de al verstreken als voor de toekomstige tijdvakken.

Het ministerie geeft een voorbeeld:

Een bv draagt de loonheffing over de maand februari 2020 ivm de coronacrisis niet af. Op 24 april 2020 ontvangt de vennootschap de naheffingsaanslag. Hiervoor doet de bv een verzoek om bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis. Deze wordt als melding betalingsonmacht aangemerkt. Niet alleen voor de komende tijdvakken maar ook voor de maand februari is de melding tijdig.

Eerder bericht inzake melding betalingsonmacht

Opmerkelijk is dat op iedere willekeurige site melding wordt gemaakt van het feit dat uitstel van betaling kan worden aangevraagd indien u als gevolg van het coronavirus niet aan uw betalingsverplichting kunt voldoen. Waar de diverse sites echter geen melding van maken is het doen van een melding betalingsonmacht wegens het niet kunnen nakomen van de betalingsverplichting (loonheffingen en omzetbelasting). Indien u geen melding betalingsonmacht hebt gedaan en de onderneming raakt failliet, dan leidt dit in beginsel tot een bestuurdersaansprakelijkheid op basis van de Invorderingswet.

Let erop dat u zich laat bijstaan door een professional teneinde grotere problemen in de toekomst te voorkomen.

Melding betalingsonmacht

De melding betalingsonmacht is bedoeld om de Belastingdienst in een vroeg stadium in te lichten over de oorzaak van de betalingsproblemen en de financiële positie van een rechtspersoon. De Belastingdienst wordt daarmee in staat gesteld om zich, mede op grond van overgelegde gegevens en inlichtingen, te beraden op het ten aanzien van deze rechtspersoon te voeren beleid.

Op grond van artikel 36, tweede lid, Invorderingswet 1990, dient een rechtspersoon onverwijld nadat is gebleken dat het niet tot betaling van loonbelasting en omzetbelasting in staat is, daarvan mededeling te doen aan de Belastingdienst. Die melding dient uiterlijk twee weken na de dag waarop de verschuldigde belasting behoorde te zijn afgedragen of voldaan plaats te vinden.

Bij gebreke van een dergelijke eenvoudige melding kan iedere bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor voormelde belastingschulden vanwege het wettelijk vermoeden dat in geval van niet-melden, de niet-betaling aan de bestuurder te wijten is als gevolg van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Tot weerlegging van het vermoeden wordt alleen toegelaten de bestuurder die aannemelijk maakt dat het niet-melden niet aan hem te wijten is.

Uitstel van betaling corona-virus

In de brief van 12 maart 2020 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, kenmerk CE-AEP/20072624, en mede ondertekend door de Minister van Financiën, Wopke Hoekstra, wordt de mogelijkheid geboden om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen aan ondernemers om hun liquiditeitsproblemen het hoofd te kunnen bieden.

Ondernemers die in financiële problemen komen vanwege het coronavirus kunnen uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Het gaat hierbij om inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting.

De Belastingdienst verleent uitstel van betaling als u kunt motiveren dat uw klant door de coronacrisis in betalingsproblemen is gekomen. Met dit verzoek stuurt u een verklaring van een derde deskundige mee. Uit deze verklaring moet blijken dat:

 • Sprake is van werkelijk bestaande, acute betalingsproblemen (en niet om bijvoorbeeld betalingsproblemen die in de toekomst zullen ontstaan).
 • Betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn.
 • Uw klant de betalingsproblemen voor een bepaald tijdstip oplost.
 • De onderneming levensvatbaar is.

Een derde deskundige kan een externe consultant, een externe financier, een brancheorganisatie, een accountant of financieel adviseur zijn.

Conclusie

Het is raadzaam om na te denken over de verschillende acties die u gaat uitvoeren in het kader van de maatregelen als gevolg van het coronavirus. Het is namelijk extra zuur indien u in de toekomst ook nog eens in privé aansprakelijk wordt gesteld door het feit dat uw onderneming aan het coronavirus ten onder is gegaan. 

Laat u derhalve bijstaan door professionals op dit gebied, zodat u niet alleen op de korte termijn bent geholpen, maar ook op de eventuele lange termijn. Indien gewenst kunt u contact opnemen met ondergetekenden.

Hoe ontvang ik de voorbeeld brief om uitstel van betaling te krijgen?

Als u onderstaand formulier invult sturen wij u binnen 24 uur een voorbeeld brief welke u gratis kunt gebruiken.

Aanvraag voorbeeldbrief uitstel van betaling Belastingdienst

Melden betalingsonmacht door coronavirus [news] 2020-03-17 0000-00-00 0000-00-00 6410

Zo vraagt u uitstel van betaling aan wegens het coronavirus

Deze pagina is bijgewerkt n.a.v. de aankondigingen op 24 maart 2020

Inleiding hoe uitstel aanvragen bij de Belastingdienst

Wij helpen op dit moment dagelijks ondernemers bij het aanvragen van uitstel van betaling bij de Belastingdienst. Een deskundigen verklaring is voor de eerste 3 maanden uitstel niet meer noodzakelijk. Wilt u langer uitstel dan moet een dergelijke deskundigen verklaring worden ingevuld.

Uitstel voor welke belastingen?

Het versoepelde uitstel geldt voor de volgende belastingen:

 • inkomstenbelasting;
 • loonbelasting;
 • vennootschapsbelasting;
 • omzetbelasting (btw);
 • kansspelbelasting;
 • assurantiebelasting;
 • verhuurderheffing;
 • milieubelastingen (EB/ODE, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater);
 • accijns (minerale oliën, alcohol en tabak);
 • verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

Eenvoudig uitstel vragen

Met uw Digid kunt u eenvoudig uitstel vragen via de site van de Belastingdienst, lees hiertoe dit artikel.

Hoe ontvang ik de voorbeeld brief om uitstel van betaling te krijgen?

Als u onderstaand formulier invult sturen wij u binnen 24 uur een voorbeeld brief welke u gratis kunt gebruiken.

Aanvraag voorbeeldbrief uitstel van betaling Belastingdienst

Uitstel van betaling waarvoor?

U kunt uitstel van betaling aanvragen voor:

 1. Inkomstenbelasting
 2. Vennootschapsbelasting
 3. Omzetbelasting
 4. Loonbelasting

Wanneer zal de Belastingdienst uitstel verlenen?

 1. U dient een verzoek tot uitstel van betaling in, de Belastingdienst stopt de invordering dan direct.
 2. Er wordt geen verzuimboete opgelegd.
 3. De invorderings- en belastingrente gaan terug van 4% naar bijna 0%.
 4. Er moet - binnen een nog onbekende termijn - door een (externe) deskundige een verklaring worden opgesteld, wij verzorgen dagelijks dergelijke verklaringen. U kunt eerst om uitstel vragen, dit wordt dan direct verstrekt. De deskundigenverklaring kan later worden verstrekt. 
 5. De betalingsproblemen moeten zich nu voordoen (laat u hierover adviseren, soms lijkt een probleem nog niet aanwezig en kunt u wel uitstel aanvragen).
 6. Betalingsproblemen moeten van tijdelijke aard zijn.
 7. De onderneming moet levensvatbaar zijn.

Krijg ik een boete als ik te laat ga betalen?

De Belastingdienst zal elk verzoek individueel beoordelen en direct na indienen toekennen. De invordering van uw belasting wordt opgeschort. De verzuimboete wordt soms opgelegd (automatisch door de computer) en veelal teruggedraaid, tenminste dit heeft men aangekondigd.

Kan ik zelf uitstel aanvragen?

Ja, het uitstel kunt u zelf aanvragen. U moet er wel op letten dat u nadien nog een deskundigenverklaring moet verstrekken, dit binnen 4 weken na het verzoek om uitstel. Wij verzorgen dergelijke verzoeken om uitstel en de verklaring van de deskundige voor een vast tarief !

Vragen over uitstel ?

Wij helpen u snel en graag. U kunt ons bellen (053 - 432 72 00) of een e-mail sturen aan corona@jongbloed.tv. Op dit moment staat een team van specialisten voor u klaar.

Contact met onze corona-specialisten

Zo vraagt u uitstel aan [news] 2020-03-17 0000-00-00 0000-00-00 6413
6423 Coronavirus en belastingen https://www.jongbloed-fiscaaljuristen.nl/actueel/coronavirus_en_belastingen/

Meer weten van coronavirus en belastingen


Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Header Coronavirus en belastingen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap