print sitemap zoeken disclaimer contact

Fiscale vestigingsplaats van een trust

Een rechtspersoon is daar gevestigd waar het bestuur woont. Als een Nederlandse B.V. wordt bestuurd door een in het buitenland wonende persoon dan zal dit leiden tot een zetelverplaatsing van de B.V.. In deze casus ging het om een SPF (Stichting Particulier Fonds) welke is gevestigd op Curacao. De SPF doet een schenking aan een in Nederland wonende persoon. De Belastingdienst stelt het volgende

 1. Primair: er is een SPF, deze behoort toe aan een persoon, dus moet er in Nederland schenkbelasting worden betaald.
 2. Subsidiar: De SPF is in Nederland gevestigd omdat de bestuurder (belastingadviseur) in Nederland woont.

Beide zijn onjuiste en niet haalbare stellingen, edoch de Belastingdienst wint de procedure.

Fiscale vestigingsplaats SPF op Curacao of niet ?

Dit betreft een structuur welke vaak is opgezet. Bij vrijwel elke buitenlandse structuur wordt thans gesteld, dat er sprake is van belastingontduiking of het ontwijken of ontgaan van belastingen. Veelal worden er redelijk vlot diverse forse aanslagen opgelegd. Meestal loopt het wel met een sisser af, echter niet altijd. Wij zien in de praktijk diverse structuren welke onhandig en/of in strijd met de werkelijkheid zijn opgezet. Dergelijke klanten willen en kunnen wij niet verder adviseren. Er zijn echter ook regelmatig structuren welke zorgvuldig en conform feiten en omstandigheden juist zijn opgezet. Beide structuren worden nog te vaak met één oog behandeld.

De casus;

De heer X woont in Nederland en heeft zijn bedrijf ook in Nederland. Het bedrijf wordt in de vorm van een B.V. uitgeoefend. In 2002 richt X een SPF op, deze is gevestigd op Curacao. De heer X en zijn belastingadviseur (de heer BB) worden benoemd als Raad van Toezicht. Op dezelfde dag wordt L NV opgericht, deze is ook op Curacao gevestigd. L NV koopt de aandelen van een Nederlandse werkmaatschappij M BV, dit voor ruim € 3.000.000. X emigreert vervolgens vanuit Nederland naar Spanje. Daarna wordt er nog van alles geschoven (ondermeer naar Cyprus) maar dit is fiscaal voor de casus minder relevant.  In 2008 schenkt X een bedrag van € 1.500.000 aan een in Nederland wonende persoon, mevrouw Y (waarschijnlijk zijn zoon of dochter).

Er wordt door mevrouw Y het volgende gesteld

 1. Niet alle op de zaak betrekking hebbende bescheiden zijn aan Y verstrekt (artikel 8:42 AWB). Dit komt in de prullenbak terecht.
 2. De schenker woont in het buitenland, dus geen heffing in Nederland. Zie als voorbeeld een arrest van de Hoge Raad d.d. 15 maart 2013 (ECL:NL:HR:2013:BZ4218)

De Belastingdienst stelt het volgende:

 1. De schenking is verricht door X en niet door de SPF. Immers X kan over het vermogen van de SPF beschikken als ware het zijn eigen vermogen. Dit conform een arrest van de Hoge Raad d.d. 30 oktober 1985. X betwitst dit en stelt dat hij enkel de oprichter is. De rechter volgt X, een SPF is niet gelijk aan de heer X. De heer X heeft volgens de rechter geen zeggenschap binnen de SPF en heeft ook geen zogenaamde letter of wishes opgesteld.
 2. De SPF is in Nederland gevestigd omdat het bestuur in Nederland woonachtig is. Volgens de rechtbank is het bestuur in Nederland gevestigd, hiermee is de SPF in Nederland gevestigd en moet er in Nederland schenkingsrecht worden betaald.

Noot fiscaal jurist over fiscale vestigingsplaats

Een volstrekt onlogische uitspraak. De overwegingen van de rechter zijn

 • Basis is (het vage) artikel 4 lid 1 AWR: waar bedrijf is gevestigd wordt naar omstandigheden beoordeeld.
 • (RO30) In het algemeen moet ervan worden uitgegaan dat de werkelijke leiding van het lichaam berust bij zijn bestuur, en dat de vestigingsplaats overeenkomt met de plaats waar dit bestuur zijn leidinggevende taak uitoefent.
 • Wanneer echter aannemelijk is dat de werkelijke leiding van het lichaam door een ander wordt uitgeoefend dan dat bestuur, kan er aanleiding zijn als vestigingsplaats van het lichaam aan te merken de plaats van waaruit die ander de leiding uitoefent (vgl. HR 23 september 1992, nr. 27 293, ECLI:NL:HR:1992:ZC5105).
 • Werkzaamheden feitelijk bestuurder zijn minimaal (RO 32).
 • De adviseur van X, de heer BB, speelde vaak een doorslaggevende rol bij beslissingen. Hij heeft de structuur bedacht, had een regie rol tijdens het bestaan van de SPF, moest meebeslissen bij bestedingen van € 5.000 of meer, is lid van de Raad van Toezicht en heeft een adviserende rol gehad bij de schenking.
 • SPF is altijd in Nederland gevestigd geweest, aldus de rechtbank.

De regels en jurisprudentie over een fiscale vestigingsplaats en de fiscale transparantie van een SPF zijn lang onduidelijk geweest en waren in 2008 zeker niet helder (nu eigenlijk nog steeds niet). Het is onhandig (en ook wel weer begrijpelijk) om de adviseur te laten meedenken en beslissen binnen een SPF. Om echter een adviseur zonder echte bevoegdheden te zien als bestuurder (beter feitelijk bestuurder) gaat veel te ver. Het trustkantoor is feitelijk bestuurder en bepaalt wat er moet gebeuren.

Bron fiscale woonplaats trust

Rechtbank Gelderland d.d 5 juni 2018 (ECLI:NL:RBGEL:2018:2477)

Hoge Raad d.d. 15 maart 2013 (ECL:NL:HR:2013:BZ4218)

Hoge Raad d.d. 30 oktober 1985 (ECL:NL:HR:1985:AC9086)

Vragen over internationale vraagstukken?

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingparadijzen Fiscale vestigingsplaats trust

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap