print sitemap zoeken disclaimer contact

De baangerelateerde investeringskorting en handhaving

Nieuws "Geen BIK regeling" d.d. 28 mei 2021

De BIK regeling gaat niet door en wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken. De Europese Commissie schijnt de regeling als ongeoorloofde staatssteun te zien. Voorstel is nu dat werkgeverspremies (Algemeen werkloosheidsfonds / Awf premie) voor werkgevers wordt verlaagd, maar dan pas per 1 augustus 2021.  En wat als u al heeft geinvesteerd ? Wij zullen dit nog onderzoeken. Meer informatie in deze kamerbrief.

Handhaving BIK regeling

Wij gaan in deze bijdrage over de BIK nader in op de verplichtingen die u heeft bij de BIK en de handhaving hierop. In afzonderlijke artikelen behandelen wij de volgende aspecten van de BIK-regeling:

Verplichtingen bij de baangerelateerde investeringskorting

De BIK-inhoudingsplichtige is verplicht een administratie bij te houden die ziet op de BIK. Uit deze administratie moet blijken dat u recht hebt op toegepaste BIK-afdrachtverminderingen. Denk bijvoorbeeld aan een betalingsbewijs voor het volledige bedrag en documentatie waaruit blijkt wanneer de verplichting is aangegaan. Ook moet u kunnen aantonen dat het een niet eerder gebruikt bedrijfsmiddel betreft. Indien u niet aan deze verplichtingen voldoet, kan een correctie-BIK-verklaring worden opgelegd (zie hierna).

BIK-inhoudingsplichtigen dienen de RVO actief te informeren over onjuiste aanvragen. Dit kan ook achteraf blijken, bijvoorbeeld omdat u het bedrijfsmiddel niet tijdig in gebruik neemt. Deze mededeling dient u te doen binnen drie maanden nadat u te weten bent gekomen dat u (toch) niet aan de voorwaarden voor de BIK voldoet. De regeling doet hiermee een groot beroep op de eigen verantwoordelijk van ondernemers. Dit is terug te zien in de mogelijke sancties.

De correctie-BIK-verklaring

De RVO kan een correctie-BIK-verklaring opleggen. Het bedrag van deze verklaring moet zoveel mogelijk in mindering worden gebracht op het bedrag van uw BIK-verklaring waarop de correctie betrekking heeft. Uw recht op BIK wordt met deze correctie dus teruggedraaid. Het kan zo zijn dat u de BIK-verklaring al heeft benut. U dient dan in de aangifte over het tijdvak waarin de correctie-BIK-verklaring is gedagtekend een negatieve vermindering in aanmerking te nemen.

De RVO zal een correctie-BIK-verklaring opleggen indien:

  • aannemelijk is dat bij de aanvraag onjuiste gegevens zijn verstrekt;
  • aannemelijk is dat het bedrijfsmiddel niet binnen de zesmaandentermijn in gebruik is genomen. De regeling kent geen overmachtclausule.

Daarnaast heeft de RVO de mogelijkheid, niet de verplichting, om een correctie-BIK-verklaring op te leggen indien u niet voldoet aan de administratieve verplichtingen. Hierbij zijn de omstandigheden van het geval leidend. De RVO heeft bij de controle dezelfde bevoegdheden als een belastingambtenaar.

Controlemethodiek bij de BIK-regeling

De regering legt uiteraard niet alle troeven op tafel, maar uit de Kamerstukken leiden wij de volgende controleacties af:

  • De RVO zal steekproefsgewijs een deel van de aanvragen controleren, bijvoorbeeld door bewijsstukken op te vragen waaruit blijkt dat het een nieuw bedrijfsmiddel betreft;
  • De RVO zal op basis van risicoanalyse aanvullende steekproeven uitoefenen;
  • De RVO zal steekproefsgewijs bewijsstukken aanvragen waaruit aannemelijk moet worden dat de investeringsbeslissing op of na 1 oktober 2020 is genomen.

Verdere sancties bij de baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Wij beschreven hiervoor al dat een groot beroep wordt gedaan op eigen verantwoordelijkheid. Daarom acht de regering stevige financiële sancties gepast, mede omdat de regeling bedoeld is voor ondernemers. Bij de boetes geldt dat sprake is van een ‘kan’ bepaling. Dit houdt in dat er in beginsel geen verplichting tot boeteoplegging is en dat de feiten en omstandigheden van iedere situatie van belang zijn. Indien u de mededelingsplicht niet nakomt, wordt een goed voelbare sanctie opgelegd. De inning loopt geheel langs de weg van de correctie-BIK-verklaring.

Er hoeft, in afwijking van de Algemene wet bestuursrecht, geen rapport of proces-verbaal bij een zware boete te worden opgesteld. Dit maakt de drempel voor stevige boeteoplegging onzes inziens erg laag.

De BIK-regeling en bezwaar / beroep

U kunt bij de BIK-regeling in bezwaar en beroep. Dit dient – zoals altijd – tijdig en deskundig te gebeuren. Schakel daarom in een vroeg stadium expertise in.

Heeft u vragen over de BIK?

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Vennootschapsbelasting BIK De BIK en handhaving

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap