Geldleningsovereenkomst (met rente)

De ondergetekenden:

 1. .............................., hierna te noemen "geldlener" en
 2. .............................., hierna te noemen "geldgever"

stellen hierbij vast dat geldgever op ............... (datum) aan geldlener een bedrag heeft geleend groot  € ............... (hoofdsom)
(zegge: .............................. euro).

Komen overeen als volgt:

 1. De hoofdsom is opeisbaar ............... (datum).
 2. Geldnemer betaalt over de hoofdsom jaarlijks een rente van ......%. De rente wordt herzien na het verstreken zijn van een periode van vijf jaar.
 3. De hoofdsom plus bijgeschreven rente zal door geldgever te allen tijde onmiddellijk kunnen worden opgeëist in de volgende gevallen:
  - faillissement van geldlener;
  - beslaglegging op zaken van geldlener;
  - aanvraag van surséance van betaling door geldlener.


Overeengekomen te .............................., ............... (datum)


Is getekend:

geldgever
..............................

geldlener
..............................


Meer weten van lening met rente


Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: